Yhteinen ohje antaa työkaluja nuva-toimintaan

Nuorisovaltuustokenttä on historiallisen muutoksen edessä, kun kuntalaki nostaa nuorisovaltuustot ensimmäistä kertaa lakisääteisiksi toimijoiksi takaamaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuukset. Miten kuntalaki säätelee nuorisovaltuustojen toimintaa ja ohjaa kuntia takaamaan nuorisovaltuustojen toimintaedellytykset?

Nuvien saaminen lakisääteiseksi osaksi kuntien toimintaa on ollut viimeisen vuoden aikana nuorisovaltuustoja mullistava asia. Toistaiseksi on odotettu tietoa, miten käytännössä kuntalakikirjaus vaikuttaa nuorisovaltuustojen vaikuttamismahdollisuuksiin, asemaan ja ennen kaikkea käytännön toimintaan. Nykyisin nuorisovaltuustot toimivat hyvin eri lailla, niiden asema kunnissa vaihtelee ja vaikutusmahdollisuudet ovat kuntakohtaisia. Kuinka toiminnan nuorekkuus ja vaikuttavuus voidaan taata kaikkialla Suomessa niin, että alueelliset erityispiirteet tulisivat kuitenkin huomioiduiksi?

Uusi, vahvempi asema vaikuttaa toimintatapoihin

Lakikirjaus vahvistaa olennaisesti nuorisovaltuustojen toimintaedellytyksiä. Sen myötä tapahtuva nuorisovaltuustojen muuttuminen osaksi kuntien organisaatioita tuo kuitenkin mukanaan tiettyjä toimintatapojen muutoksia. Näihin muutoksiin on hyvä valmistautua niin nuorisovaltuustoissa kuin kunnissakin, jotta toiminta säilyisi nuorekkaana osana kunnan vaikuttamisarsenaalia.

Yhteinen opas on historiallinen työkalu nuorisovaltuustoille

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton ja Kuntaliiton yhteinen “Ohjeita nuorisovaltuuston perustamiseen ja toimintasäännön laatimiseen” -julkaisu vastaa tämänhetkiseen tarpeeseen. Se tarjoaa paitsi parhaita vinkkejä nuorisovaltuustotoiminnan perustamiseen ja vahvistamiseen myös valtakunnallisesti yhtenäisen viitekehyksen, jota noudattamalla toiminta on edistyksellisen kuntalain mukaista. Ohjeistuksen tarkoituksena on jakaa kunnille ja niiden nuorisovaltuustoille lain hengen mukaista tietoa nuorisovaltuuston perustamisesta, tulevasta mallista ja sen toimintaa ohjaavista toimintasäännöistä. Toimintatapoihin liittyviä kysymyksiä on huomioitu etenkin toimintasääntömallissa. Toivomme mahdollisimman monen nuorisovaltuuston ja kunnan noudattavan sekä muokkaavan vaihtoehtoisia kirjausmalleja omaan kuntaansa sopivaksi.

Yhteistyö Kuntaliiton demokratiayksikön, viestinnän ja lakiyksikön kanssa aloitettiin vuoden alussa. Vauhdikas prosessi tuntui opettavan kaikkia osapuolia, toisia kuntien hallintolaista ja toisia siitä, miten nuorten näköistä nuorisovaltuusto toimintaa tulisi organisoida. Kiitos Kuntaliitolle hyvästä yhteistyöstä ja halusta auttaa kuntia nuorisovaltuustojen perustamisessa ja niiden toiminnan kehittämisessä kuntalain mukaisesti.

Ohjeille ja kuntalain selventämiselle on tarvetta

Nuorisovaltuustot ovat aikaisemmin määritelleet pitkälti itse, miten esimerkiksi jäsenet valitaan ja toimintaa organisoidaan. Monissa kunnissa käytänteet ovat olleet vuosia toimivia ja aidosti nuorten itse määritelmiä, mutta on myös tapauksia, joissa toimintasääntöjen kirjaukset tai niiden puute ovat ajoittain jopa vaikeuttaneet toimintaa. Tämän vuoksi ohjeistus on nuorten puolelta koettu elintärkeäksi. Nuorisovaltuustojen kirjavat, vaihtelevat ja joskus myös epäselvät toimintatavat tulee saada vastaamaan kuntalain tavoitetilaa. Tarkoitus ei ole tasapäistää tai pakottaa nuorisovaltuustoja samaan muottiin, vaan ohjeistus jättää niille yhä mahdollisuuden valita itselleen parhaimmat tavat toimia. Kuitenkin niin, että toimintasääntöä kirjoitettaessa huomioitaisiin laaja-alaisesti eri nuva-toiminnan osa-alueet ja yleiset, vakiintuneet ja hyväksi todetut toimintatavat.

Vahva viesti kunnille nuorisovaltuustojen aseman parantamiseksi

On tärkeää, että nuorisovaltuustot voisivat jatkossa keskittyä yhä voimakkaammin välittämään nuorten näkemyksiä päättäjille, eikä perustelemaan olemassaoloaan, resurssitarpeita ja asemaansa.”

Nuorisovaltuustoille tulisi jatkossa mahdollistaa laadukkaan ohjauksen, koulutuksen ja taattujen vaikuttamisen paikkojen muodossa työrauha. Näin ne voivat hoitaa tehtävänsä nuorten kunnallisen vaikuttamisen ja osallistumisen ryhminä. Kuntien tulee todella pohtia yhdessä nuorten kanssa, miten nuva-toiminta tulee kunnassa järjestää ja miten sitä arvioidaan sekä kehitetään säännöllisesti.

Nuorisovaltuustojen perustamista tuetaan

Ohje antaa kunnille, joissa ei ole nuorisovaltuustoa, selkeät raamit ja periaatteet, joiden puitteissa nuorisovaltuustot tulisi perustaa. Myös jo olemassa olevat nuorisovaltuustot joutuvat tarkastelemaan toimintasääntöjään, kun lain mukaisesti kunnanhallitukset asettavat niille toimintasäännön viimeistään 1.6.2017. Tämä työ on tärkeää tehdä kuntalain hengen mukaisesti, yhdessä nuorten kanssa.
 

Toivon niin nuvalaisille, toiminnasta kiinnostuneille nuorille kuin nuorisovaltuustojen ohjaajille ja kuntien hallinnon viranhaltijoillekin opettavaisia lukuhetkiä oppaan parissa - ja ennen kaikkea antoisia hetkiä nuorisovaltuustotoiminnan kehittämisen parissa!
 

Kimi Uosukainen

Puheenjohtaja, Nuva ry.

Teksti on julkaistu ensimmäisen kerran kolumnina 30.5.2016 Kuntaliiton kunnat.net -sivustolla.