Edunvalvonta

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. toimii aktiivisesti nuorten ja nuorisovaltuustojen edunvalvojana ottamalla kantaa ja osallistumalla nuorten vaikuttamismahdollisuuksia koskevaan keskusteluun. Liitolta pyydetään lausuntoja ja liitto tekee niitä myös oma-aloitteisesti. Liitto on vahva edunvalvontajärjestö, joka aktiivisesti etsii suoria ja epäsuoria tapoja edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa sekä kehittää nuorisovaltuustotoimintaa. Viime vuosina liitto on aktiivisesti vaikuttanut nuorisovaltuustoihin ja nuorten vaikuttamista koskevaan lainsäädäntöön, kuten nuorisolakiin, kuntalakiin ja hallituksen esityksiin sote- ja maakuntalaiksi. Nuorisovaltuustojen liitto pitää aktiivisesti esillä nuorisovaltuustojen hyvien käytäntöjen sekä nuorista itsestään lähtevän vaikuttamisen näkymistä lainsäädäntötyössä. 

Voit seurata liiton antamia kannanottoja ja lausuntoja tästä. Liitto kerää mahdollisuuksien mukaan nuorisovaltuustojen kommentteja ja ajatuksia lausuntojen ja kannanottojen tueksi. 

Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n edunvalvonnan muotoja:

 • Lausunnot ja kannanotot valtionhallinnolle

 • Asiantuntijalausunnot ministeriöiden työryhmissä

 • Lausuntoja yksittäisille kunnille nuorisovaltuustojen pyynnöstä

 • Edustaminen ja vaikuttaminen työryhmissä, verkostoissa ja ohjausryhmissä

  • Valtion nuorisoneuvosto

  • Suomen Nuorisoalan kattojärjestö- Allianssi ry:n hallitus

  • Lasten ja nuorten osallisuuden parissa työskentelevien järjestöjen yhteisessä Osallisuuden vahvistajat -verkosto

  • Kuntaliiton ohjausryhmät ja verkostot: Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön-projektin ohjausryhmä sekä Uskalla kokeilla -verkosto.

 • Kansanedustajien, kuntapäättäjien, järjestökentän ja maakuntahallinnon toimijoiden tapaaminen

 • Paikallisten piirien edunvalvonnan tukeminen ja kouluttamine

Nuorisovaltuustoselvitys

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tuottaa vuosittan Nuorisovaltuustoselvityksen, joka piirtää laajempaa kuvaa nuorisovaltuustojen tilasta Suomessa. Vuoden 2018 selvityksen mukaan kahdeksaa kuntaa lukuun ottamatta jokaisessa Suomen kunnassa toimii nuorisovaltuusto tai muu nuorten vaikuttajaryhmä. Samaan aikaan vuosi sitten nuorisovaltuusto puuttui vielä 63 kunnasta.

Kuntalain siirtymäajan jälkeen nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän perustamista on edellytetty kaikilta kunnilta vuodesta 2017 alkaen. Kaikki olemassa olevat vaikuttajaryhmät eivät kuitenkaan ole kuntalain edellyttämällä tavalla kunnanhallituksen vahvistamia, kuten aluehallintovirastojen teettämästä Peruspalvelujen arviointi 2017 -kyselystä käy ilmi.

Kuntien välillä on kuitenkin eroja nuorisovaltuustojen aidoissa vaikuttamismahdollisuuksissa: 78% nuorisovaltuustoista saa lähettää edustajansa vähintään yhteen lautakuntaan, mutta alle puolet on säännöllisesti läsnä kunnanvaltuuston kokouksissa. Aloiteoikeuden valtuustolle tarjoaa tavalla tai toisella 60% vastanneista kunnista.

Myös nuorisovaltuuston oma aktiivisuus ja siihen tarjottava tuki vaihtelee kunnittain. Nuorisovaltuustoselvityksessä saatujen arvioiden mukaan 84% nuorisovaltuustoista tekee omia aloitteita tai muita kannanottoja. Eniten kehittämistä näyttää kuitenkin olevan valmisteluun osallistumisessa: 49% nuorisovaltuustoista ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä viranhaltijoihin tai päättäjiin vaikuttaakseen valmisteluprosesseihin, ja vain 23% kunnista nuoret otetaan mukaan budjetin valmisteluun.

Nuorisovaltuustoselvitys toteutettiin lomakekyselynä tai puheluna kuntien nuorisovaltuustosta vastaaville ohjaajille kevään 2018 aikana. Laajempi raportti selvityksestä luettavissa alla olevasta linkistä.

 

Miten voin jäsenenä vaikuttaa liiton edunvalvontaan?

Nuorisovaltuustojen liitto on aidosti nuorten oma edunvalvontajärjestö. Jäsenenä sinulla on monia erilaisia vaihtoehtoja vaikuttaa liittoon ja sen työhön. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Ole osa nuorisovaltuustoliikettä: liiton jäsenyys ei tarkoita vain alempia jäsenmaksuja, vaan sen kautta tärkeä osa valtakunnallista nuorisovaltuutettujen yhteisrintamaan. Liiton jäsenmäärä vaikuttaa liiton saamiin valtionavustuksiin ja täten mahdollistaa enemmän resursseja puolustaa nuorisovaltuustojen mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa kunnissa.

 • Osallistu liiton toiminnansuunnitteluun: Joka syksy liitto järjestää kaikille jäsenille avoimen tapahtuman, asiakirjalämpiön, jossa jäsenet pääsevät ideoimaan ja suunnittelemaan tulevan vuoden toimintaa, edunvalvonnan painopisteitä ja valmistelemaan liittokokouksessa hyväksyttäviin asikirjoihin.

 • Vaikuta jäsenkyselyssä, kommentoi liiton lausuntoja, osallistu aktiiveille, avoimiin Skypeihin, tapahtumiin ja tempauksiin! Vuoden mittaan järjestetään monia erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Liitto kannustaa jäseniään sekä kertomaan kantoja että järjestämään tempauksia esimerkiksi vaalien tiimoilta. Valitse itsellesi mieluinen tapa kertoa näkemyksiä sekä osallistua toiminnallisepaan vaikuttamiseen.

 • Vaikuta piirien kautta: Nuva ry:n 10 paikallista piirijärjestöä pitävät yllä alueella nuorisovaltuustojen yhteishenkeä ja verkostoja, järjestävät tilaisuuksia sekä auttavat ja tukevat nuorisovaltuustoja. Etsi oma piirisi ja lähde mukaan sen toimintaan!

 • Liittokokous - viikonloppu täynnä vaikuttamista! Jäsenistä koostuva liittokokous on liiton ylinpäättävä elin. Voit laatia liittokokoukselle aloitteita, valmistella seuraavan vuoden toimintaa linjaavia asiakirjoja työryhmissä sekä asettua itse ehdolle liittohallitukseen. Liittokokous järjestetään yleensä marraskuun viimeisenä viikonloppuna.