Edunvalvonta

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. toimii aktiivisesti nuorten ja nuorisovaltuustojen edunvalvojana ottamalla kantaa ja osallistumalla nuorten vaikuttamismahdollisuuksia koskevaan keskusteluun. Liitolta pyydetään lausuntoja ja liitto tekee niitä myös oma-aloitteisesti. Liitto on vahva edunvalvontajärjestö, joka aktiivisesti etsii suoria ja epäsuoria tapoja edistää nuorten osallisuutta yhteiskunnassa sekä kehittää nuorisovaltuustotoimintaa. Viime vuosina liitto on aktiivisesti vaikuttanut nuorisovaltuustoihin ja nuorten vaikuttamista koskevaan lainsäädäntöön, kuten nuorisolakiin, kuntalakiin ja hallituksen esityksiin sote- ja maakuntalaiksi. Nuorisovaltuustojen liitto pitää aktiivisesti esillä nuorisovaltuustojen hyvien käytäntöjen sekä nuorista itsestään lähtevän vaikuttamisen näkymistä lainsäädäntötyössä. 

Nuorten vaikuttajien Huipputapaaminen kokoaa kuntien nuoret vaikuttamaan valtakunnantason päätöksentekoon. Vuonna 2016 Valtiovarainministeriön kanssa järjestetyn tilaisuuden työryhmien tulokset otettiin laajasti huomioon Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän loppuraportissa ja täten tulevaisuuden kuntien suunnittelussa. 

Voit seurata liiton antamia kannanottoja ja lausuntoja tästä. Liitto kerää mahdollisuuksien mukaan nuorisovaltuustojen kommentteja ja ajatuksia lausuntojen ja kannanottojen tueksi. 

Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n edunvalvonnan muotoja:

 • Lausunnot ja kannanotot valtionhallinnolle
 • Asiantuntijalausunnot ministeriöiden työryhmissä 
 • Lausuntoja yksittäisille kunnille nuorisovaltuustojen pyynnöstä 
 • Edustaminen ja vaikuttaminen työryhmissä, verkostoissa ja ohjausryhmissä
  • Valtion nuorisoneuvosto
  • Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n hallitus ja Nuorten osallisuus ja vaalit -ryhmä
  • Lasten ja nuorten osallisuuden parissa työskentelevien järjestöjen yhteisessä Osallisuuden vahvistajat -verkosto
  • Kuntaliiton ohjausryhmät ja verkostot: Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön-projektin ohjausryhmä sekä Uskalla kokeilla -verkosto. 
 • Kansanedustajien, kuntapäättäjien, järjestökentän ja maakuntahallinnon toimijoiden tapaaminen 
 • Paikallisten piirien edunvalvonnan tukeminen ja kouluttaminen

Liiton tavoitteet 2017

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton edunvalvonnan suunnan linjaavat jäsenistö vuosittain marraskuussa järjestetyssä liittokokouksessa.  Liiton vuoden 2017 poliittiset ja edunvalvonnalliset painopisteet on määritelty kokonaisuudessaan tavoiteohjelmassa. Alla esimerkkejä asioista, joita liitto edistää eri kentillä vuonna 2017.

1. Aktiiviset nuoret – itsenäisen Suomen vahvuus: Suomen 100-vuotinen menestystarina itsenäisenä kansakuntana on aina perustunut vahvaan kansanvaltaan ja jokaisen kansalaisen mukaan ottamiseen. Vuosi 2017 on ennen kaikkea suomalaisen moninaisen ja osallistavan demokratian sekä yhteiskuntaelämän juhlavuosi.

2. Monta tapaa vaikuttaa: Nuoret eivät ole yksi harmaa massa, vaan jokaisella nuorella on omat kiinnostuksen kohteet sekä ominaiset tavat vaikuttaa yhteiskunnassa. Liitto peräänkuuluttaakin niin kunnilta, tulevilta maakunnilta kuin valtiolta monenlaisia tapoja kuulla nuoria niissä asioissa, joiden nuoret määrittelevät koskevan heitä ja heidän elinolojaan.

3. Aluehallintouudistuksen tuettava nuorten osallistumista: Sipilän hallituksen maakuntauudistus on toteutuessaan Suomen itsenäisen historian suurin hallinto- ja demokratiauudistus. Lasten ja nuorten osallistumisen näkökulmasta on ensisijaisen tärkeää, että uudistus ja sen toimeenpano takaavat sekä oikeudet osallistua että moninaiset osallistumiskanavat.

4. Koulujen ovet avattava maailmalle: Nuorisovaltuustoissa toimiminen on tunnustettava osana suomalaista koulutusjärjestelmää, Yhteiskuntaopin opetusta on lisättävä kaikilla koulutusasteilla ja sen opetuksesta on tehtävä vuorovaikutteista ja konkreettista. Nuorten on voitava aidosti vaikuttaa kouluympäristöön. Tämä tarkoittaa mm. oppilas- ja opiskelijakunnan oikeutta osallistua säännöllisesti opettajainkokoukseen, mahdollisuus työstää koulun opetussuunnitelmaa sekä laatia järjestyssääntöjä. 

5. Demokratiaoikeuksia vahvistettava: Vuonna 2017 hyväksyttävän valtioneuvoston demokratiapoliittisen toimintaohjelman tulee edistää valtiotasoisesti ja poikkihallinnollisesti nuorten moninaista osallistumista. Tämä tarkoittaa sekä nuorten edustuksellisen että suoran osallistumisen kehittämistä. Ohjelma ei saa vastakkainasettaa eri osallistumisen muotoja. Demokratiapoliittisessa toimintaohjelmassa nuoret tulee huomioida erityisenä kohderyhmänä, jotta demokratian tila ja sen vaaliminen myös tulevaisuudessa voidaan turvata.Oikeusministeriössä on käynnistettävä selvitys kansalaisaloitteen ja -äänestysikärajan laskemisesta 15- tai 16-ikävuoteen. 

6. Nuorten toimijuutta tuettava: Uuden nuorisolain voimaanpanoon on osoitettava riittäviä resursseja. Laki luo jatkossa nuorten osallistumisen suuren viitekehyksen kaikille eri hallinnon tasoille. Tämän toteutumisesta on pidettävä huolta, samoin kuin kaikkien valtionavunsaajien velvollisuudesta edistää nuorten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta omassa toiminnassaan.

7. Yhdenvertainen nuoruus: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on huolissaan alati kovenevasta ja polarisoituvasta yhteiskunnallisesta keskustelusta koskien sekä maahanmuuttajia että muita vähemmistöjä. Nuoret eivät saa kokea syrjintää missään sen ilmenemismuodossa. Kaiken lainsäädännön lähtökohtana tulee olla ihmisten tasa-arvoisuus ja yhdenvertainen kohtelu.

Miten voin jäsenenä vaikuttaa liiton edunvalvontaan?

Nuorisovaltuustojen liitto on aidosti nuorten oma edunvalvontajärjestö. Jäsenenä sinulla on monia erilaisia vaihtoehtoja vaikuttaa liittoon ja sen työhön. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Ole osa nuorisovaltuustoliikettä: liiton jäsenyys ei tarkoita vain alempia jäsenmaksuja, vaan sen kautta tärkeä osa valtakunnallista nuorisovaltuutettujen yhteisrintamaan. Liiton jäsenmäärä vaikuttaa liiton saamiin valtionavustuksiin ja täten mahdollistaa enemmän resursseja puolustaa nuorisovaltuustojen mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa kunnissa. 
 • Osallistu liiton toiminnansuunnitteluun: Joka syksy liitto järjestää kaikille jäsenille avoimen tapahtuman, asiakirjalämpiön, jossa jäsenet pääsevät ideoimaan ja suunnittelemaan tulevan vuoden toimintaa, edunvalvonnan painopisteitä ja valmistelemaan liittokokouksessa hyväksyttäviin asikirjoihin.
 • Vaikuta jäsenkyselyssä, kommentoi liiton lausuntoja, osallistu aktiiveille, avoimiin Skypeihin, tapahtumiin ja tempauksiin! Vuoden mittaan järjestetään monia erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Liitto kannustaa jäseniään sekä kertomaan kantoja että järjestämään tempauksia esimerkiksi vaalien tiimoilta. Valitse itsellesi mieluinen tapa kertoa näkemyksiä sekä osallistua toiminnallisepaan vaikuttamiseen.
 • Vaikuta piirien kautta: Nuva ry:n 10 paikallista piirijärjestöä pitävät yllä alueella nuorisovaltuustojen yhteishenkeä ja verkostoja, järjestävät tilaisuuksia sekä auttavat ja tukevat nuorisovaltuustoja. Etsi oma piirisi ja lähde mukaan sen toimintaan
 • Liittokokous - viikonloppu täynnä vaikuttamista! Jäsenistä koostuva liittokokous on liiton ylinpäättävä elin. Voit laatia liittokokoukselle aloitteita, valmistella seuraavan vuoden toimintaa linjaavia asiakirjoja työryhmissä sekä asettua itse ehdolle liittohallitukseen. Liittokokous järjestetään yleensä marraskuun viimeisenä viikonloppuna.