Nuorten on saatava vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kehotti Maaseudun tulevaisuudessa kuntia harkitsemaan Islannin-mallin mukaisia kotiintuloaikoja suomalaisille nuorille. Saarikko toivoo, “että kuntapäättäjät kävisivät asiasta keskustelua. Valtuutettujen on kuitenkin turha päättää tästä, elleivät  vanhemmatkin sitoudu”

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton (myöhemmin Nuva ry) mielestä asia ei ole vain kuntapäättäjien ja vanhempien päätettävissä. Asian valmisteluun on otettava mukaan nuoret, koska heitä asia eniten koskettaa. “Tuntuu kummalliselta, että vielä 2020-luvun partaalla joudumme muistuttamaan päättäjiä nuorten oikeuksista vaikuttaa heitä ympäröivään yhteiskuntaan”, toteaa Nuva ry:n puheenjohtaja Sami Salminen

Nuva ry. vaatiikin kaikkia suomalaisia viranhaltijoita, jotka pohtivat kotiintuloaikoja ottamaan yhteyttä kuntansa nuorisovaltuustoon. Nuorten, vanhempien ja päättäjien yhteisillä neuvotteluilla saavutetaan kanta, joka on aidon demokraattinen ja takaa nuorten lakisääteiset oikeudet vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

"Nuva ry osallistuu mielellään keskusteluun yhdessä nuorisovaltuutettujen kanssa keinoista, joilla nuorten harrastamisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia parannetaan kunnissa, kunhan se käydään aidossa dialogissa, missä myös nuorten oikeus vaikuttaa asioihinsa huomioidaan". Lisää Nuva ry:n puheenjohtaja Sami Salminen.

Lisätietoja;


Sami Salminen
puheenjohtaja
sami.salminen@nuva.fi
+358 44 777 0561

Mikko Kymäläinen
vs. pääsihteeri
mikko.kymalainen@nuva.fi
+358 44 331 1194Nuorisoala: Arpajaislain päivitys on valmisteltava paremmin - harkitsematon esitys heikentäisi nuorten hyvinvointia

Sisäministeriön valmistelema arpajaislain päivitys on valmisteltu hätiköidysti, ja sillä tavoitellut hyödyt uhkaavat siten jäädä haittoja pienemmiksi, katsoo laaja joukko nuorisoalan toimijoita. Toteutuessaan lakiesitys vähentäisi merkittävällä tavalla erityisesti järjestöissä ja kunnissa tehtävän nuorisotyön rahoitusta.

Lue lisää...

Nuorisovaltuutetut: Poliittiset ikärajat hukkaavat nuorten osaamisen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on huolissaan nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden eriytymisestä ja kasvavasta nuorten osattomuudesta päätöksentekoon. 7.11. julkaistun kansainvälisen ICCS-tutkimuksen mukaan suomalaisten 8-luokkalaisten nuorten yhteiskunnalliset tiedot ja taidot ovat vertailumaiden kärkeä. Suomalaisnuorten yhteiskunnallinen osallistuminen on kokonaisuudessaan kuitenkin vain keskiluokkaa, ja omiin kykyihinsä yhteiskunnallisina toimijoina suomalaiset nuoret uskovat kaikkein vähiten. Tutkimustuloksesta käy siis ilmi, että suomalaisnuoret tietävät vaikuttamisen paikat mutta eivät käytä niitä taidoistaan huolimatta.

Lue lisää...

Nuorisovaltuutetut: Nuorisovaltuuston puuttuminen Helsingistä on kansallinen häpeä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on pettynyt, ettei Helsinki aio tarjota nuorilleen mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa kotikaupunkinsa asioihin toimivan ja vaikuttavan nuorisovaltuuston kautta. Helsingin kaupungin nuorisolautakunta käsitteli kokouksessaan 26.1.2017 Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän arviointia ja kehittämistä. Konsulttiyrityksen laatimaan arviointiin osallistettiin 45 nuorta ja 17 kunnan työntekijää. “Nuorille ei myöskään tarjottu laajaa mahdollisuutta käsitellä arvioinnin tuloksia ja pohtia kehittämisideoita. Tämä jäi kunnan aikuisten viranhaltijoiden tehtäväksi. Se ei ole osallisuutta”, toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Lue lisää...

Lausunto maakuntalaista

Erityisesti Nuva ry. tahtoo kiittää lainvalmistelijoita esityksistä lain yhdeksi tavoitteeksi nostettavaksi asukkaisen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä sekä esityksestä maakunnallisen nuorisovaltuuston velvoittamiseksi. Toteutuessaan lain edellyttämällä tavalla, molemmat lakikirjaukset edistäisivät merkittävästi suomalaista demokratiaa. Jotta osallisuus ja kansanvaltaisuus olisi aitoa, tarvitsevat nämä esitetyt toimet tuekseen voimakkaampaa osallistumismahdollisuuksien turvaamista muussa laissa. Etenkin maakunnallisen nuorisovaltuuston vaikuttavuuden takaaminen sekä edistäminen edellyttävät sen aseman huomioimista muun muassa maakunnan hallintosääntöä sekä maakuntien välistä yhteistyötä koskevissa säädöksissä.

Lue lisää...

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. kiittää lapsiasiavaltuutettua mahdollisuudesta antaa lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Lapsiasianvaltuutetun vuosikirjan teema ”Oikeasti vai leikisti? Onko lapsella oikeusturvaa?” on nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta ajankohtainen ja tärkeä. Suomen on sitouduttava sekä säädös- että toimeenpanotasolla lapsen oikeuksien ja niihin sisältyvien demokratia- ja osallisuusoikeuksien turvaamiseen ja edistämiseen.

Lue lisää...

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto: Luonnos maakuntalaiksi vahvistaa nuorten osallisuutta

29.6. julkaistussa luonnoksessa maakuntalaiksi esitetään maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamista vuonna 2019 toimintansa aloittaviin maakuntiin. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kiittää lainvalmistelijoita ja reformiministereitä tästä merkittävästä askeleesta nuorten osallisuuden edistämiseksi. “Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustaminen on historiallinen ja toivottu uudistus nuorten osallistumismahdollisuuksien saralla, mikä toivottavasti myös vahvistaa jo olemassa olevia kuulemisen tapoja”, puheenjohtaja Kimi Uosukainen iloitsee.

Lue lisää...

Kunta- ja maakuntavaalien ajankohdan siirtely heikentää demokratiaa

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on pettynyt reformiministerien tänään tekemään päätökseen, jonka mukaan kuntavaalit ja maakuntavaalit järjestetään ensi vuonna eri aikaan. Nuorisovaltuutetut vastustavat ajatusta, että 1.1.2019 työnsä aloittavat maakuntavaltuustot valittaisiin kuntien päätöksellä. “Hallituksen itsehallintoreformin keskeisenä periaatteena oli purkaa byrokraattista kuntayhtymähallintoa ja luoda uudenlainen, läpinäkyvä ja kansanvaltainen järjestelmä. Tämä tavoite ei toteudu, mikäli uudet maakuntapoliitikot toimivat tehtävässään kuntien, eivätkä alueensa kansalaisten mandaatilla”, liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen toteaa

Lue lisää...

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 22.10.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. lausuu kunnioittavimmin eduskunnan sivistysvaliokunnalle seuraavaa:

Yleistä

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. teetti 12.-18.10.2015 avoimen kyselyn nuorisovaltuutetuille, minkä avulla kartoitettiin paikallisten toimijoiden kokemuksia nuorisotakuun toteutumisesta kunnissa. Vastauksia saatiin 48 kunnasta ja lähes kaikista maakunnista, joten alueellinen kattavuus on laaja. Kysely toteutettiin, jotta liitto saa tietoa nuorten kokemuksista nuorisotakuun toteutumisesta kuntatasolla.

Liitto kiinnittää lausunnossaan huomiota lakiehdotuksen lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arviointiin sekä nuorisotakuun tunnettuuteen ja vaikuttavuuteen kuntatasolla.

Lue lisää...

Nuorisovaltuutetut: Kenellä vastuu nuorisopolitiikan koordinoinnista?

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. katsoo, että uudessa hallitusohjelmassa on myönteisiä toimenpiteitä kansalaisten osallisuuden vahvistamiseksi. ”Erityisesti on mainittava lisääntyvä kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen, nuorisotakuun kehittäminen sekä paikallisen kokeilukulttuurin käyttöönotto. Tästä on neuvottelijoita kiittäminen. Suomen suunta muutetaan vain kokemusasiantuntijoita kuuntelemalla, ja näitä asiantuntijoita ovat kansalaiset itse”, linjaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Lue lisää...

Nuorisovaltuutetut: Demokratiaoikeuksien vahvistaminen hallitusohjelman strategiseksi painopisteeksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. esittää, että kansalaisten demokratiaoikeuksien vahvistaminen otetaan yhdeksi tulevan hallitusohjelman strategiseksi painopisteeksi. Edustuksellinen järjestelmä ei yksin riitä turvaamaan kansalaisten riittäviä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia muuttuvassa ja kiihtyvällä tahdilla digitalisoituvassa maailmassa. Päätöksenteon tasoja on useita ja on tärkeää, että erityisesti nuoret pystyvät vaikuttamaan kaikilla eri tasoilla.

"Demokratia on haasteiden edessä. Lisääntynyt sosiaalisen median käyttö on tehnyt politiikasta avoimempaa ja siksi on tärkeää, että poliittinen päätöksentekoprosessi pystyy vastaamaan haasteeseen", linjaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Lue lisää...

Eduskuntavaaliohjelma 2015

Johdanto

Tämä on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n eduskuntavaaliohjelma, jota pohjustaa XVI-liittokokouksessa Oulussa hyväksytty tavoiteohjelma vuodelle 2015.

Tavoitteet

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kärkitavoitteet kevään 2015 eduskuntavaaleihin ovat:

1.     Nuorten demokratiaoikeuksia vahvistettava
2.     Osallistava nuorisotakuu
3.     Nuorisolaki 2010-luvulle

Lue lisää...

Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. kiittää valtiovarainministeriötä mahdollisuudesta lausua metropolilain hallituksen esityksestä ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 

Yleistä 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on metropolilain väliraportista antamassaan lausunnossa todennut, että raportissa oli puutteita koskien kuntalaisten, erityisesti nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien selvittämistä. Liitto näkee, että näistä ei ole annettu riittävää kartoitusta, vaikka erityisesti tämänkaltaisten suurempien hallintoalueiden luomisessa, niiden tulisi olla koko valmisteluprosessin keskiössä. 

Lue lisää...

Nuorisolain uudistaminen kertoo 8. §:n vakavasta ongelmasta

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry:n Oulussa kokoontunut 17. liittokokous esittää syvän huolensa nuorten poissulkemisesta nuorisolain uudistusta valmistelevasta työryhmästä.

“Menettelytapa, jolla nuorisolakia nyt uudistetaan nostaa esille 8. §:n vakavimman puutteen”,  linjaa liiton vastavalittu puheenjohtaja Santeri Lohi. Laki kirjaa selkeästi, että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa. Tämä kirjaus ei kuitenkaan tuo esille sitä, millä tavalla nuorten kuuleminen tulee käytännössä toteuttaa. Puutteen todistaa hyvin nuorisolakia uudistavan työryhmän kokoonpano ja se tosiasia, että nuorten kuuleminen toteutetaan ainoastaan tiettyjen tahojen kautta.

Lue lisää...

Ministeri unohti nuoret

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on asettanut työryhmän valmistelemaan uudistettavaa nuorisolakia. Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti asiasta tänään verkkosivuillaan. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. on huolissaan siitä, että valmistelevassa työryhmässä on ainoastaan virkamiehiä ja muutaman järjestön edustajia.

”On käsittämätöntä, että nuorisolakia valmistelevassa työryhmässä ei istu yhtä ainoata nuorta. Nuorisolaki on itsessään laki, jonka 8. §:n myötä velvoite nuorten kuulemiseen on vuonna 2006 vahvistettu”, pöyristelee Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Lue lisää...

Paula Toivanen valittiin Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton tiedottajaksi

Maisteriopintojaan Helsingin yliopistossa viimeistelevä Paula Toivanen aloitti Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton uutena tiedottajana 22.9.2014.

Kansainväliseen viestintään opinnoissaan keskittynyt Toivanen valittiin tehtävään vankan työkokemuksen ja järjestökentän tuntemuksen perusteella. Hän on työskennellyt viestintätehtävissä muun muassa ulkoasiainministeriössä, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seurassa sekä eri kansalaisjärjestöissä Suomessa ja Tansaniassa.

Lue lisää...

Edustajiston kaudella 2014-2015 uudistetaan organisaatiota, kehitetään viestintää ja vakiinnutetaan toimintaa

Maaliskuussa 2014 Tampereella kokoontunut Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto päätti uudistaa toimintarakenteitaan. Nuorisovaltuustojen edustajista koostunut kokousväki linjasi, että Edustajiston viestintää on parannettava, sen jäsenten roolia selkeytettävä ja toimintaan on vakiinnutettava. Näiden periaatteiden mukaisesti Edustajiston valitsema viisihenkinen työvaliokunta valmisteli ja hyväksyi elokuussa Edustajiston työohjelman kaudelle 2014–2015.

Edustajiston toimintaan on luvassa merkittäviä, mutta suunnitelmallisesti toteutettavia, muutoksia. ”Työvaliokunta käynnisti mm. sääntömuutoksen valmistelun jäsenten roolin selkeyttämiseksi ja korostamiseksi. Tavoitteena on myös laatia Edustajistolle oma markkinointisuunnitelman. Lisäksi toimintaa vakiinnutetaan jäsenen oppaalla ja vuosikellolla”,  toteaa työvaliokunnan puheenjohtaja Kimi Uosukainen. Edustajiston toimintaa ja tulevaisuutta arvioidaan myös Nuva ry:n strategiatarkastelun yhteydessä. Tätä keskustelua käydään aina liittokokoukseen asti.

Lue lisää...