Nuoria kannattaa kuunnella aidosti

Helsingin Sanomat 29.4.2013
Mielipidekirjoitus

Suo­men kan­sa­lai­sil­la on pe­rus­tus­lais­sa mää­ri­tel­ty oi­keus tul­la kuul­luk­si. Lain­sää­dän­töä on kuu­le­mi­sen osal­ta jäl­keen­päin tar­ken­net­tu muun muas­sa kun­ta­la­kiin, hal­lin­to­la­kiin se­kä uu­sim­pa­na vuon­na 2006 voi­maan tul­lee­seen nuo­ri­so­la­kiin.

Nuo­ri­so­val­tuus­to­jen mää­rä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti 2000-lu­vul­la, ja ny­kyään nuo­ri­so­val­tuus­to­ja on­kin lä­hes 70 pro­sen­tis­sa kai­kis­ta Suo­men kun­nis­ta. Ky­sy­mys kuu­luu­kin, mik­si nuo­ret ei­vät pää­se oi­keas­ti mu­kaan pää­tök­sen­te­koon kun­ta­ta­sol­la.

Nuo­ri­so­val­tuus­to­jen pe­rus­teh­tä­vä on toi­mia edus­tuk­sel­li­se­na, vai­kut­ta­va­na ja de­mo­kraat­ti­se­na toi­mi­eli­me­nä kun­nas­sa. On­kin huo­mat­tu, et­tä jos nuo­ri­so­val­tuus­to ei ole saa­nut min­kään­lais­ta ase­maa kun­nan sään­nöis­sä, on val­tuus­to jää­nyt pel­käk­si kah­vi­ker­hok­si, jon­ka teh­tä­vä­nä on lä­hin­nä suun­ni­tel­la ja ideoi­da ta­pah­tu­mia. Tä­tä­kö me kut­sum­me vai­kut­ta­mi­sek­si?

Jos ha­luam­me ot­taa nuo­ret mu­kaan pää­tök­sen­te­koon, mei­dän on var­mis­tet­ta­va, et­tä heil­lä on to­del­li­sia vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Kun­ta­päät­tä­jien van­ha­kan­tai­set asen­teet ja nä­ke­myk­set muu­te­taan­kin par­hai­ten vah­vem­mal­la val­tion­hal­lin­non oh­jauk­sel­la. Kun­ta­päät­tä­jät ei­vät ole vie­lä tä­hän päi­vään men­nes­sä ym­mär­tä­neet, mi­kä pai­no­ar­vo nuor­ten kuu­le­mi­sel­la on.

Mik­si jo­kai­seen Suo­men kun­taan va­li­taan nel­jän vuo­den vä­lein val­tuus­tot, jot­ka käyt­tä­vät ylin­tä pää­tös­val­taa kun­nas­sa? Vas­taus on lain­sää­dän­nös­sä: se on kun­nil­le pa­kol­lis­ta. Oli­si­ko vih­doin syy­tä tar­kas­tel­la myös nuo­ri­so­val­tuus­to­jen la­ki­sää­teis­tä ase­maa, jos ha­luam­me oi­keas­ti vah­vis­taa nuor­ten kuu­le­mis­ta?

Huo­not ar­gu­men­tit nuor­ten riit­tä­mät­tö­mäs­tä ko­ke­muk­ses­ta tai huo­nos­ta tie­to­poh­jas­ta ovat ai­kan­sa elä­nei­tä. OECD:n tut­ki­muk­sis­sa on yk­si­se­lit­tei­ses­ti ha­vait­tu, et­tä suo­ma­lais­nuo­ril­la on erit­täin hy­vät tie­dot yh­teis­kun­nan ra­ken­teis­ta.

Jos meil­lä ei ole tah­toa nuo­ri­so­val­tuus­to­jen ase­man vah­vis­ta­mi­sek­si, unoh­de­taan nuor­ten kuu­le­mi­nen ko­ko­naan.

San­te­ri Lo­hi
pu­heen­joh­ta­ja
Suo­men Nuo­ri­so­val­tuus­to­jen Liit­to - Nuva ry.