Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomat 15.8.2013: Nuorille tulee taata vaikutusmahdollisuudet

Mi­nis­te­ri Lau­ri Ta­ras­ti kir­joit­ti (HS Mie­li­pi­de 13. 8.) ää­nes­tys­ikä­ra­jan las­ke­mi­ses­ta. Hä­nen mu­kaan­sa on puo­lue­sih­tee­rien teh­tä­vä poh­tia, li­sää­kö kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­ikä­ra­jan las­ke­mi­nen 16- ja 17-vuo­tiai­den nuor­ten yh­teis­kun­nal­lis­ta ak­tii­vi­suut­ta. Oi­keas­ti tä­mä on nuor­ten teh­tä­vä.

Hal­lin­non ja alue­ke­hi­tyk­sen mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä vä­läyt­te­li kun­nal­lis­vaa­lien ää­nes­tys­ikä­ra­jan las­ke­mi­sen li­säk­si myös mah­dol­li­suut­ta vah­vis­taa jo ole­mas­sa ole­vien nuo­ri­so­val­tuus­to­jen ase­maa se­kä va­kiin­nut­taa toi­min­ta­mal­lit kaik­kiin Suo­men kun­tiin uu­den kun­ta­lain myö­tä. Tä­mä on oi­kea edis­tys­as­kel nuor­ten yh­teis­kun­nal­li­sen ak­tii­vi­suu­den li­sää­mi­sek­si.

Tä­tä ny­kyä noin 70 pro­sen­tis­sa Suo­men kun­nis­ta toi­mii nuo­ri­so­val­tuus­to tai vas­taa­va nuor­ten vai­kut­ta­ja­ryh­mä, mut­ta näi­den toi­min­ta­ta­vat eroa­vat toi­sis­taan mer­kit­tä­väs­ti. Toi­sis­sa kun­nis­sa nuo­ril­le on myön­net­ty lau­ta­kun­tae­dus­tuk­set, ja hei­dän mah­dol­li­suu­ten­sa vai­kut­taa on tur­vat­tu, kun taas toi­sis­sa kun­nis­sa nuo­ri­so­val­tuus­toa käy­te­tään vain ku­mi­lei­ma­si­me­na, jot­ta voi­daan sa­noa nuo­ri­so­lain kuu­le­mis­vel­voit­teen to­teu­tu­neen.

Jos ha­luam­me li­sä­tä nuor­ten kiin­nos­tus­ta yh­teis­kun­nal­li­siin asioi­hin, heil­le tu­lee tar­jo­ta mah­dol­li­suus osal­lis­tua ja vai­kut­taa. Nuo­ri­so­val­tuus­tot ovat te­hok­kai­ta ja konk­reet­ti­sia vai­kut­ta­mis­ka­na­via. Nii­den kaut­ta nuo­ril­la on mah­dol­li­suus tu­tus­tua po­liit­ti­seen pää­tök­sen­te­koon, ke­hit­tää omia ver­kos­to­jaan se­kä vai­kut­taa it­sel­leen tär­kei­siin asioi­hin. Tä­hän suun­taan tu­li­si ko­ko Suo­men kul­kea.

Kun­ta­lain uu­dis­tuk­ses­sa tu­lee vah­vis­taa ja va­kiin­nut­taa nuo­ri­so­val­tuus­to­jen ase­ma. Kun­tien liial­lis­ta har­kin­ta­val­taa nuor­ten kuu­le­mis­vel­voit­teen to­teu­tuk­ses­sa tu­lee yh­te­näis­tää, ja nuo­ril­le ko­ko maas­sa tu­lee tur­va­ta kuu­le­mi­sen ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien vä­him­mäi­se­del­ly­tyk­set.

Ny­ky­päi­vän nuo­ret ovat val­veu­tu­nei­ta ja tie­toi­sia ym­pä­röi­väs­tä yh­teis­kun­nas­ta. Mei­dät nuo­ret pi­tää saa­da ak­tii­vi­ses­ti mu­kaan sen ke­hit­tä­mi­seen. Se on­nis­tuu li­sää­mäl­lä ai­toa, toi­min­nal­lis­ta osal­li­suut­ta.

San­te­ri Lo­hi 
pu­heen­joh­ta­ja
Suo­men Nuo­ri­so­val­tuus­to­jen Liit­to - Nu­va ry.