Eurovaaliohjelma 2014

Tämä on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n hallituksen kokouksessa 17.-19.1.2014 hyväksytty eurovaaliohjelma, joka määrittelee liiton vuonna 2014 käytävien europarlamenttivaalien edunvalvonnalliset tavoitteet. 

Yleistä 

Euroopan unioni on merkittävä toimija nykypäivän nuorille. Unionin myötä tulleet 
vapaudet mahdollistavat nuorille aiempaa voimakkaamman liikkuvuuden ja 
siirtyvyyden maiden välillä. Tämä itsessään mahdollistaa suomalaisille nuorille 
mm. työnteon ja opiskelun toisessa jäsenvaltiossa. 

Nuoret on huomioitu EU:n nuorisostrategiassa hyvin. Euroopan unionin ongelma 
on kuitenkin nuorten riittävien ja aitojen osallistumismahdollisuuksien puuttuminen. 
Tämän puolesta on tehtävä töitä, jotta saamme nuoret sitoutumaan Euroopan 
unioniin ja kokemaan, että EU:lla on merkitystä heidän elämäänsä. 

Euroopan unioni käyttää merkittävää lainsäädäntövaltaa ylikansallisesti, mikä vaikuttaa huomattavasti myös kansallisen lainsäädännön muovautumiseen. Tästä johtuen onkin ensisijaisen tärkeää, että unionin eri päätöksenteon foorumeilla ymmärretään nuorten eurooppalaisten toimijoiden merkitys päätöksenteossa. 

 

Päätavoitteet  

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kärkitavoitteet vuonna 2014 käytäviin 
Europarlamenttivaaleihin ovat: 
 
1) Nuorten osallisuuden vahvistaminen Euroopan unionissa 
2) Euroopanlaajuisen nuorisovaltuustojen kattojärjestön perustaminen EU:n tukemana 
3) Nuorten huomioiminen kaikilla päätöksenteon tasoilla 
4) Europarlamenttivaalien äänestysikärajan laskeminen 16-ikävuoteen  

 

Nuorten osallisuuden vahvistaminen Euroopan unionissa 

Nuorten osallisuutta tulee vahvistaa Euroopan unionissa. Pelkkä osallisuuden muodollinen lisääminen ei kuitenkaan riitä vaan on taattava myös erilaisten osallistumismallien toimintaresurssit. 

Jäsenvaltioille tulee tarjota tukea toimivien osallisuuskäytäntöjen levittämiseksi.  

Suomen tulee viedä aktiivisesti osallisuuden muita toimintamalleja, kuten nuorisovaltuusto-mallia, muihin EU:n jäsenvaltioihin. Nuorisovaltuustoilla on tälltällä hetkellä jalansijaa Suomen kunnallisessa päätöksenteossa ja malli on koettu toimivaksi tavaksi edistää nuorten osallisuutta ja lisätä heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan. 

Suomen nuorisovaltuutetut haluavat osallisuudesta Suomen vientituotteen. 

 

Euroopanlaajuisen nuorisovaltuustojen kattojärjestön perustaminen EU:n tukemana

Euroopan unionin alueelle on perustettava komission alla toimiva jäsenvaltioiden nuorisovaltuustojen kattojärjestön järjestö, joka edustaa jäsenvaltioiden nuorten mielipidettä. 

Tällä mallilla kuullaan koko Euroopan nuorison ääntä komission ja parlamentin päätöksenteossa. 

Nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua päätöksentekoon Euroopan unionin toimielimissä. Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä ja vahvistamisesta on linjattu EU:n omassa nuorisostrategiassa. 

Ylikansallisia toimia tarvitaan, jotta paljon puhuttua demokratiavajetta voitaisiin vähentää. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla on myös korrelaatiota nuorten osattomuuden tunteeseen ja sitä kautta ääritilanteessa syrjäytymiseen. 

 

Nuorten huomioiminen kaikilla päätöksenteon areenoilla 

Nuoret tulee ottaa mukaan päätöksentekoon. Päätöksenteko voi olla paikallista, alueellista, valtakunnallista taikka ylikansallista. Mikään päätöksenteon areenoista ei ole toista vähäpätöisempi eri toten, kun kyse on nuoresta ikäluokasta. 
 
Europarlamentin tulee varmistaa, että ylikansallisella sääntelyllä pyritään kohti osallistavampaa sääntelyä, jolla tuetaan nuoren ikäpolven - erityisesti niitä, joilla ei ole kansallisella eikä ylikansallisella tasolla mahdollista käyttää yleistä  äänioikeutta –mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon. 

Euroopan unionin tuleekin ensitilassa säätää kansalliset standardit nuorten osallistumisoikeudelle, jotta näitä säädöksiä aletaan toteuttaa myös 
kansallisella tasolla. 
 
On selvitettävä, miten nuorten perusoikeuksia ja annettuja osallistumisoikeuksiakin valvotaan EU:n tasolla. Tällainen viranomaishallinto tulee järjestää ja asiasta tulee tiedottaa voimakkaasti, jotta nuoret pystyvät tilanteen vaatiessa kääntymään tahon puoleen.  

 

Europarlamenttivaalien äänestysikärajan laskeminen 16-ikävuoteen 

Nuorten asemaa Euroopan unionissa voidaan vahvistaa demokratian lisäämisellä. Nuorille tulee mahdollistaa osallistuminen myös EU:n lainsäädäntövaltaa käyttävän elimen valintaan. 

Äänestysikäraja viiden vuoden välein käytäviin europarlamenttivaaleihin tulee laskea 16-ikävuoteen. 16-vuotiailla on riittävät tiedot ja taidot äänestää europarlamenttivaaleissa. 

 

Lisätietoja:

Santeri Lohi
puheenjohtaja
+358 44 777 0561
santeri.lohi(at)nuva.fi
 

Verna Castrén
pääsihteeri
+358 44 331 1194
verna.castren(at)nuva.fi