Eduskuntavaaliohjelma 2015

Johdanto

Tämä on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n eduskuntavaaliohjelma, jota pohjustaa XVI-liittokokouksessa Oulussa hyväksytty tavoiteohjelma vuodelle 2015.

Tavoitteet

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kärkitavoitteet kevään 2015 eduskuntavaaleihin ovat:

1.     Nuorten demokratiaoikeuksia vahvistettava
2.     Osallistava nuorisotakuu
3.     Nuorisolaki 2010-luvulle

 

Nuorten demokratiaoikeuksia vahvistettava

Nuorisovaltuustoille on varattava valtion budjetista riittävät toimintaresurssit. Nuorisovaltuustot koetaan nuorten mielestä äänestämisen jälkeen vaikuttavimmaksi tavaksi osallistua (Nuorisobarometri 2013).

Nuorten demokratiaoikeuksia on vahvistettava. Kansalaisaloitteen ehdotus- ja kannatusikäraja on laskettava 15-ikävuoteen. Nuorilla tulee olla mahdollisuus osallistua valtakunnalliseen päätöksentekoon.

Nuorten ikämääritelmiä on tarkasteltava täysivaltaisuuden osalta. Suomessa peruskoulun käyneet nuoret ovat maailman huippuja yhteiskunnallisessa tietämyksessään. Äänestysikärajaa on laskettava ja ehdolleasettautumisikärajaa on tarkasteltava yhtäaikaisesti. Meillä ei voi olla kiveen hakattuja ikärajoja, joita ei voida muuttaa, vaikka maailma ympärillämme muuttuisi.

Päätöksenteon vaikutuksia lapsiin ja nuoriin on aina tarkasteltava. Lainsäädäntötyössä on vahvistettava nuorten kokemusasiantuntijuuden kuulemista mm. valiokuntakuulemisissa sekä lakiesityksissä.

 

Osallistava nuorisotakuu

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen mukaan alle viisi prosenttia vastaajista pystyi vaikuttamaan palvelua koskeviin sisältöihin. Samaisen raportin mukaan, nuoret kokevat nuorisotakuun idean hyvänä, mutta toteutus ei näkemysten mukaan vastaa sitä.

Nuorisotakuusta on luotava aidosti nuoria osallistava menetelmä, jossa nuoret pääsevät itse vaikuttamaan palveluiden sisältöihin. Nuorisotakuun päätarkoitus ei voi olla tilastojen kaunisteleminen.

Nuorisovaltuuston on valittava edustajansa nuorisotakuu-työryhmiin, jotta nuorten ääni kuuluu palveluja suunniteltaessa.

Nuorisotakuun byrokratiaa mm. työllistämisen ja erityisesti työllistämistuen osalta on purettava. Lainsäädäntö ja säädökset eivät voi olla esteenä nuorten työllistymisen toteutumiselle.

 

Nuorisolaki 2010-luvulle

Syksyllä 2014 käynnistyi nuorisolain uudistusta varten perustetun työryhmän työskentely. Nuoret eivät kuitenkaan ole edustettuina tässä työryhmässä. Nuorisolain 8 §:n mukaan nuoria on kuultava heitä koskevassa päätöksenteossa ja tässä ei toden teolla ole näin.

Nuorisolain uudistamisessa on otettava aikalisä, jotta nuorten kuuleminen pystytään toteuttamaan osana lainvalmisteluprosessia. Nuorille on annettava tilaisuuksia kertoa oma mielipiteensä tämän nuorisoalalle merkittävän lainuudistuksen valmistelussa.

Nuorten on saatava edustajansa valmistelevaan työryhmään. Myös lasten osallisuus on huomioitava heidän kehitystasonsa mukaisesti. Nuorisolaki koskettaa alle 29-vuotaita.

Nuorisolain arvopohja on lähdettävä osallisuudesta. Laissa on täsmennettävä, että nuori on toimija eikä pelkkä passiivinen toiminnan kohde. Nuorisolakiin on lisättävä, että lain 7 a §:n kunnassa toimivaan ohjaus- ja palveluverkostoon valitaan myös nuorten edustaja. Nuorisolaissa tulee myös määritellä hallinnon kielenkäytöstä.

Nuorisolain 8 § Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen  on päivitettävä 2010-luvulle. Laissa tulee määritellä nuoria koskevat asiat selkeämmin ja siinä on todettava, että nuoret itse määrittävät, mitkä asiat heitä koskettavat. Kuulemisvelvoitetta on vahvistettava sekä osallisuus valtakunnalliseen päätöksentekoon lisättävä.

 

Lisätietoja

Santeri Lohi 
puheenjohtaja
+358 44 777 0561 
santeri.lohi@nuva.fi

Verna Castrén
pääsihteeri
+358 44 331 1194
verna.castren@nuva.fi