Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. kiittää valtiovarainministeriötä mahdollisuudesta lausua metropolilain hallituksen esityksestä ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 

 

Yleistä 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on metropolilain väliraportista antamassaan lausunnossa todennut, että raportissa oli puutteita koskien kuntalaisten, erityisesti nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien selvittämistä. Liitto näkee, että näistä ei ole annettu riittävää kartoitusta, vaikka erityisesti tämänkaltaisten suurempien hallintoalueiden luomisessa, niiden tulisi olla koko valmisteluprosessin keskiössä.

Perustuslakimme lähtee siitä, että kunnilla on autonomia, joka pohjautuu kansanvaltaiseen järjestelmään. Tämä huomioiden työryhmän olisi pitänyt lähteä valmistelemaan metropolihallintoa juuri kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta. Tällöin myös hankkeen etenemiselle olisi jo tässä vaiheessa suurempi legitimiteetti.

Liitto ei tule ottamaan kantaa esityksessä oleviin hallinnon esityksiin muilta osin  kuin nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta. Osa pääkaupunkiseudun kunnista on antanut nuorisovaltuustolle mahdollisuuden olla mukana kommentoimassa kunnan omaa lausuntoa metropolihallinnosta, mitä liitto pitää erinomaisena tapana kuulla nuoria näin merkittävässä uudistuksessa.


Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto esittää tyytymättömyytensä siihen, että hallituksen esityksessä uudeksi metropolilaiksi on puutteellisesti käsitelty nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Pääkaupunkiseudun nuorisovaltuustoilla on aiheellinen huoli siitä, että metropolihallinto romuttaisi heidän nuorisovaltuustonsa vaikuttamismahdollisuudet kunnan asumiseen, maankäyttöön ja liikenteeseen. Pelkkä hallinnon uudistus ei takaa riittäviä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia nuorille.

Liitto on aiemmassa metropolilain työryhmän väliraporttia koskevassa lausunnossa esittänyt seuraavaa:

 

”Metropolivaltuuston rinnalle nuorisovaltuusto

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ehdottaa, että mikäli metropolihallinto toteutuu esitetyssä muodossaan, uudeksi toimielimeksi tulee metropolinuorisovaltuusto, joka kirjataan laadittavaan erityislakiin. Metropolinuorisovaltuuston tehtävänä olisi toimia alueen nuorten asiantuntija- ja vaikuttajaelimenä metropolin tehtäväkuvauksessa esitetyissä asioissa. Näin ollen sillä olisi neuvoa-antava, mutta virallistettu asema osana uutta metropolihallintoa.

Nuorisovaltuustot koetaan tällä hetkellä yhdeksi nuorten merkittävimmistä vaikuttamiskanavista (Nuorisobarometri 2013). Näin ollen mallia voitaisiin soveltaa myös metropolihallinnossa.

Metropolialueen nuorisovaltuusto valittaisiin siten, että valtuuston kokoonpano olisi puolet varsinaisen metropolivaltuuston kokoonpanosta. Jäsenet valittaisiin siten, että ne edustaisivat valtuuston alueellisuutta. Näin ollen varsinaiset edustuspaikat jaettaisiin kuntien kesken suhteellisen asukasluvun mukaisesti, minkä jälkeen kunnissa toimivat nuorten vaikuttajaryhmät valitsisivat edustajansa metropolialueen nuorisovaltuustoon. Olisi lähes mahdoton ajatus yrittää järjestää koko metropolialueella vaaleja, joissa nuoret olisivat ehdolla. Onkin tärkeää, että paikallistuntemus ja kosketus oman kunnan päätöksentekoon säilyy.

Metropolinuorisovaltuusto nimitettäisiin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Näin nuorten ja nuorten vaikuttajaryhmien olisi helpompi hahmottaa metropolihallinnossa käsiteltäviä asioita.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi kuntalaista (HE 268/2014) nuorisovaltuustot ollaan kirjaamassa osaksi kunnallisen hallinnon järjestämisvelvoitetta. Valmisteltaessa metropolihallinnon erityislainsäädäntöä tulee kiinnittää huomiota siihen, miten viittaussäännökset valmisteltuun kuntalakiin tullaan toteuttamaan.”

Metropolinuorisovaltuusto turvaisi nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kunnallisten nuorisovaltuustojen rinnalla. Metropolihallinnon toteutuessa nuorisovaltuustot pääsisivät lain velvoittamalla tavalla vaikuttamaan maankäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen sekä julkiseen liikenteeseen, joka on erittäin tärkeä nuorille.

Nuorten formaalin osallisuuden rakenteiden on vastattava julkisen vallan rakenteita, jotta aito ja tasavertainen vuoropuhelu päättäjien ja nuorten välillä on mahdollista.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto esittää, että ehdotetussa lain 6 §:ssä huomioitaisiin metropolivaltuuston rinnalle toteutettava metropolinuorisovaltuusto, josta määrättäisiin hallintosäännössä.  

 

Muuta lasten ja nuorten kuulemisesta

Myönteistä ehdotetussa metropolihallintoa koskevassa laissa on se, että se asettaa samat ikärajat sekä kunnalliseen kansanäänestysaloitteen tekemiseen että aloitteen tekemiseen metropolihallinnolle. Tämä parantaa erityisesti alle 18-vuotiaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Nuorisolain 8 § velvoittaa nuorten kuulemis- ja osallistumismahdollisuuksien toteuttamiseen alueellisen ja paikallisen nuorisopolitiikan osalta. Valitettavaa on, että edellä mainittua nuorten vaikuttamismahdollisuuksien kannalta merkittävää lainkohtaa ei ole huomioitu metropolihallintoa koskevassa lakiehdotuksessa. Hallituksen esityksessä uudeksi kuntalaiksi ehdotetaan lisättävän uusi pykälä 26, jossa säädetään nuorisovaltuuston asettamisvelvollisuudesta. Kuntalain uusi 26 § on näin ristiriidassa metropolilakiehdotuksen kanssa, koska ehdotuksessa ei ole lainkaan huomioitu kuntalain mukanaan tuomaa uutta velvoitetta.  

Liitto ilmaisee syvän huolensa siitä, että metropolihallintoa koskevassa esityksessä ei ole lailla turvattu nuorten osallistumisrakenteita. Tämä heikentää huomattavasti nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia eikä ole nuorisolain hengen mukaista. Liitto näkee, että vaarana on nuorten äänen hukkuminen metropolihallinnon rakenteisiin.

 

Lopuksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton mielestä metropolihallinnossa on huomioitava kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet entistä voimakkaammin.

Metropolihallinnossa nuorten vaikuttamismahdollisuudet on turvattava demokraattisella nuorisovaltuustolla, joka edustaa laaja-alaisesti metropolialueen kuntien nuoria. Tästä huolimatta olemassa olevat nuorisovaltuustot on säilytettävä metropolialueen kunnissa julkisen vallan läheisyysperiaatetta kunnioittaen.

Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa metropolihallinnossa on kirjattava sekä metropolihallinnosta annettavaan erityislakiin että määriteltävä tarkkarajaisesti metropolivaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Toiminnalle on myös varattava riittävät resurssit sekä henkilöstön että käyttötalouden osalta. Nuorten on oltava mukana valmistelemassa omaa toimintaansa koskevaa budjetointia.


Helsingissä 4.2.2015

 

Santeri Lohi                                              Verna Castrén

puheenjohtaja                                          pääsihteeri