Lausunto maakuntalaista

Erityisesti Nuva ry. tahtoo kiittää lainvalmistelijoita esityksistä lain yhdeksi tavoitteeksi nostettavaksi asukkaisen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämisestä sekä esityksestä maakunnallisen nuorisovaltuuston velvoittamiseksi. Toteutuessaan lain edellyttämällä tavalla, molemmat lakikirjaukset edistäisivät merkittävästi suomalaista demokratiaa. Jotta osallisuus ja kansanvaltaisuus olisi aitoa, tarvitsevat nämä esitetyt toimet tuekseen voimakkaampaa osallistumismahdollisuuksien turvaamista muussa laissa. Etenkin maakunnallisen nuorisovaltuuston vaikuttavuuden takaaminen sekä edistäminen edellyttävät sen aseman huomioimista muun muassa maakunnan hallintosääntöä sekä maakuntien välistä yhteistyötä koskevissa säädöksissä.

Lue lisää...

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto: Luonnos maakuntalaiksi vahvistaa nuorten osallisuutta

29.6. julkaistussa luonnoksessa maakuntalaiksi esitetään maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamista vuonna 2019 toimintansa aloittaviin maakuntiin. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kiittää lainvalmistelijoita ja reformiministereitä tästä merkittävästä askeleesta nuorten osallisuuden edistämiseksi. “Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustaminen on historiallinen ja toivottu uudistus nuorten osallistumismahdollisuuksien saralla, mikä toivottavasti myös vahvistaa jo olemassa olevia kuulemisen tapoja”, puheenjohtaja Kimi Uosukainen iloitsee.

Lue lisää...

Kunta- ja maakuntavaalien ajankohdan siirtely heikentää demokratiaa

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on pettynyt reformiministerien tänään tekemään päätökseen, jonka mukaan kuntavaalit ja maakuntavaalit järjestetään ensi vuonna eri aikaan. Nuorisovaltuutetut vastustavat ajatusta, että 1.1.2019 työnsä aloittavat maakuntavaltuustot valittaisiin kuntien päätöksellä. “Hallituksen itsehallintoreformin keskeisenä periaatteena oli purkaa byrokraattista kuntayhtymähallintoa ja luoda uudenlainen, läpinäkyvä ja kansanvaltainen järjestelmä. Tämä tavoite ei toteudu, mikäli uudet maakuntapoliitikot toimivat tehtävässään kuntien, eivätkä alueensa kansalaisten mandaatilla”, liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen toteaa

Lue lisää...

Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. kiittää valtiovarainministeriötä mahdollisuudesta lausua metropolilain hallituksen esityksestä ja lausuu kunnioittavasti seuraavaa: 

Yleistä 

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on metropolilain väliraportista antamassaan lausunnossa todennut, että raportissa oli puutteita koskien kuntalaisten, erityisesti nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien selvittämistä. Liitto näkee, että näistä ei ole annettu riittävää kartoitusta, vaikka erityisesti tämänkaltaisten suurempien hallintoalueiden luomisessa, niiden tulisi olla koko valmisteluprosessin keskiössä. 

Lue lisää...

Edustajiston kaudella 2014-2015 uudistetaan organisaatiota, kehitetään viestintää ja vakiinnutetaan toimintaa

Maaliskuussa 2014 Tampereella kokoontunut Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto päätti uudistaa toimintarakenteitaan. Nuorisovaltuustojen edustajista koostunut kokousväki linjasi, että Edustajiston viestintää on parannettava, sen jäsenten roolia selkeytettävä ja toimintaan on vakiinnutettava. Näiden periaatteiden mukaisesti Edustajiston valitsema viisihenkinen työvaliokunta valmisteli ja hyväksyi elokuussa Edustajiston työohjelman kaudelle 2014–2015.

Edustajiston toimintaan on luvassa merkittäviä, mutta suunnitelmallisesti toteutettavia, muutoksia. ”Työvaliokunta käynnisti mm. sääntömuutoksen valmistelun jäsenten roolin selkeyttämiseksi ja korostamiseksi. Tavoitteena on myös laatia Edustajistolle oma markkinointisuunnitelman. Lisäksi toimintaa vakiinnutetaan jäsenen oppaalla ja vuosikellolla”,  toteaa työvaliokunnan puheenjohtaja Kimi Uosukainen. Edustajiston toimintaa ja tulevaisuutta arvioidaan myös Nuva ry:n strategiatarkastelun yhteydessä. Tätä keskustelua käydään aina liittokokoukseen asti.

Lue lisää...

Lausunto valtiovarainministeriölle koskien metropolilakia valmistelevan työryhmän väliraporttia

Metropolilakia valmistelevan työryhmän raportista käy selkeästi ilmi metropolihallinnon tavoitteet ja syyt, joiden johdosta metropolihallintoon siirtyminen olisi suositeltavaa tiettyjen reunaedellytysten täyttyessä. Metropolihallinnolla tulisi olemaan merkittäviä vaikutuksia niin maankäytön, joukkoliikenteen, asumisen kuin sosiaalisen segregaation ehkäisemisen ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisympäristön muutosten kannalta.

Pääkaupunkiseudulla asuu yli miljoona suomalaista. Merkittävän väestönosan muodostavat alle 29-vuotiaat nuoret, joille kohtuuhintainen asuminen, toimiva joukkoliikenne ja vaikuttamismahdollisuudet ovat erityisen tärkeitä. Vuoden 2013 Nuorisobarometrissa nuoret kertoivat kokevansa joukkoliikenteen yhdeksi keskeisimmistä asioista, joihin haluavat vaikuttaa.

 

Lue lisää...