#nuvatlakiin flash mob 16.9.2014

Sadat nuoret ympäri Suomea osoittavat tänään mieltään nuorisovaltuustojen lakiin kirjaamisen puolesta. Flash mob –tempaukset ovat osa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton valtakunnallista Nuvat lakiin –kampanjaa. Tempausten myötä paikalliset nuorisovaltuustot osoittavat tukensa liiton pitkäaikaiselle tavoitteelle saada nuorisovaltuustot kirjattua uuteen kuntalakiin.

Syksyllä eduskuntaan tulee käsiteltäväksi uusi kuntalaki, johon ehdotetaan lisättäväksi uutta pykälää: 26 § Nuorisovaltuusto. Pykälässä kunnille asetetaan velvollisuus perustaa nuorisovaltuusto tai muu nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehtia sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto –termin käyttö legitimoi lasten- ja nuorten kuulemisen kuntatasolla (vrt. vanhusneuvosto, vammaisneuvosto). Nuorisovaltuusto on nuorten mielestä äänestämisen jälkeen tehokkain tapa vaikuttaa (Nuorisobarometri 2013).

Lue lisää...

Lausunto valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi uudeksi kuntalaiksi (HE 8.5.2014)

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. kiittää valtiovarainministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnokseen hallituksen esitykseksi uudesta kuntalaista ja toteaa kunnioittavasti lausuntonaan seuraavaa:

Yleistä

Luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi kuntalaiksi on kokonaisuudessaan kaiken kattava kokonaisuudistus, joka nostaa kuntalaisen kuntalain keskiöön. Myös alle 18-vuotiaiden osalta tehtävät parannukset mm. osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien osalta viitoittavat tietä kohti nuorisoystävällisempää Suomea ja poliittista päätöksentekoa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kiinnittää lausunnossaan erityistä huomiota uuteen pykäläehdotukseen 26, joka käsittelee nuorisovaltuuston asemaa tulevassa kuntalaissa. Lisäksi lausunnossa otetaan huomioon esitetyt muutokset koskien kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Lue lisää...

#nuvatlakiin

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. julkaisee seuraavan kymmenen viikon aikana kymmenen syytä siihen, miksi nuorisovaltuustot tulee kirjata kuntalakiin. Joka viikko liitto julkaisee näistä syistä yhden. Tämä on osa laajempaa Nuvat lakiin -kampanjaa, jota toteutetaan loppuvuoden aikana. Kampanja huipentuu kymmenen viikon päästä ympäri Suomea järjestettäviin tempauksiin.

Nuorisovaltuustot tulee kirjata uuteen kuntalakiin seuraavien syiden takia:   

 

Lue lisää...

Lausunto valtiovarainministeriölle koskien metropolilakia valmistelevan työryhmän väliraporttia

Metropolilakia valmistelevan työryhmän raportista käy selkeästi ilmi metropolihallinnon tavoitteet ja syyt, joiden johdosta metropolihallintoon siirtyminen olisi suositeltavaa tiettyjen reunaedellytysten täyttyessä. Metropolihallinnolla tulisi olemaan merkittäviä vaikutuksia niin maankäytön, joukkoliikenteen, asumisen kuin sosiaalisen segregaation ehkäisemisen ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisympäristön muutosten kannalta.

Pääkaupunkiseudulla asuu yli miljoona suomalaista. Merkittävän väestönosan muodostavat alle 29-vuotiaat nuoret, joille kohtuuhintainen asuminen, toimiva joukkoliikenne ja vaikuttamismahdollisuudet ovat erityisen tärkeitä. Vuoden 2013 Nuorisobarometrissa nuoret kertoivat kokevansa joukkoliikenteen yhdeksi keskeisimmistä asioista, joihin haluavat vaikuttaa.

 

Lue lisää...

Suomea ei rakenneta nuorten mielipiteet sivuuttaen

Parhaillaan menossa olevissa minihallitusneuvotteluissa on otettava huomioon sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. haluaa muistuttaa päättäjiä nuorten kuulemisesta minihallitusneuvotteluissa. Suomea ei rakenneta nuorista säästämällä tai nuorten mielipiteet sivuuttaen. Liiton mielestä on tärkeää viedä kuntauudistus päätökseen ja kirjata nuorisovaltuustot lakiin, ja näin turvata nuorisovaltuustojen toimintaedellytykstä. 

Minihallitusneuvotteluissa on muistettava, ettei nuorista säästäminen ole millään aikavälillä järkevää. Päättäjien on kuultava nuoria, joilla on syvä huoli omasta koulutuksestaan ja työllistymisestään. "Koulutus on Suomen yksi merkittävimmistä kilpailuvalteista ja siitä on ehdottomasti pidettävä kiinni", linjaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. Etenkin tilanteessa, jossa oppivelvollisuusiän nostamiseen kohdistetaan vain 15 miljoonaa euroa on pidettävä erityistä huolta, etteivät ryhmäkoot kasva ennestään eikä koulutuksen laatu kärsi.

Lue lisää...

Kansalaiset, meitä syrjitään

Ylen nettisivuilla uutisoitiin 17.6. nuorisovaltuustoista otsikolla Nuorisoparlamentilla lienee yhtä paljon valtaa kuin punakaartin sotamiesneuvostolla.Uutinen pohjautui lukijoiden kommentteihin nuorisovaltuustotoiminnasta.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tyrmää Ylen lukijoiden vähättelevät näkemykset nuorisovaltuustojen toiminnasta. Lukijoiden näkemysten mukaan nuorisovaltuutetut eivät ”ymmärrä” mistä ovat päättämässä. ”On järkyttävää, että nuoria aliarvioidaan näin voimakkaasti. Tämä kertoo edelleen vallitsevasta asenneongelmasta, josta on päästävä eroon”, vaatii liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Lue lisää...

Eurovaaliohjelma 2014

Tämä on Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry:n hallituksen kokouksessa 17.-19.1.2014 hyväksytty eurovaaliohjelma, joka määrittelee liiton vuonna 2014 käytävien Europarlamenttivaalien edunvalvonnalliset tavoitteet. 

Yleistä 

Euroopan unioni on merkittävä toimija nykypäivän nuorille. Unionin myötä tulleet 
vapaudet mahdollistavat nuorille aiempaa voimakkaamman liikkuvuuden ja 
siirtyvyyden maiden välillä. Tämä itsessään mahdollistaa suomalaisille nuorille 
mm. työnteon ja opiskelun toisessa jäsenvaltiossa. 

Lue lisää...

Lausunto valtiovarainministeriölle koskien luonnosta kuntarakennelain muuttamisesta

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. kiittää valtiovarainministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta kuntarakennelain muuttamisesta ja toteaa kunnioittavasti lausuntonaan seuraavaa:

Yleistä 

Meneillään oleva kunta- ja palvelurakenneuudistus on nuorten kannalta erityisen merkityksellinen. Nuoret ikäluokat tulevat elämään tänä päivänä tehtävien ratkaisujen kanssa, mistä johtuen heidän näkemystensä selvittäminen on myös tärkeää.v

Lue lisää...

Avoin kirje peruspalveluministeri Susanna Huoviselle

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto iloitsee peruspalveluministeri Susanna Huovisen sote-ratkaisun eteenpäin viemiseksi tekemästä työstä. On tärkeää, että poliitikot yli puoluerajojen pystyvät yhdessä sitoutumaan näinkin historialliseen päätökseen, jolla turvataan laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Nyt kun yhteisymmärrys on saavutettu eri puolueiden kesken, onkin tärkeää, että jatkovalmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, kuinka pystymme huomioimaan nuorten mielipiteet ja kokemusasiantuntijuuden uudistuksen jatkovalmistelussa.

Lue lisää...

Nuoret kokevat nuorisovaltuustot vaikuttavimmaksi osallistumiskeinoksi heti äänestämisen jälkeen

Tänään julkaistussa Nuorisobarometrissa on teemana nuorten osallisuus ja vaikuttaminen. Tutkimuksesta käy ilmi, että vain noin kolmannes nuorista kokee pyrkineensä vaikuttamaan yhteiskuntaan viimeisen vuoden aikana. Kuitenkin on positiivista, että nuoret pitävät nuorisovaltuustotoimintaa vaikuttavimpana osallistumismuotona heti äänestämisen jälkeen.

”On tärkeää, että nuorille rakentuu kuva nuorisovaltuustoista vaikuttavana toimijana. Suuri huolenaihe on edelleen se, että nuorisovaltuustot jäävät nuorten kerhoiksi, joille ei anneta todellista vaikutusvaltaa. Nuorisovaltuustot edustavat kaikkia kunnan nuoria, ja niille on annettava mahdollisuus tuoda nuorten ääni kunnan päätöksentekoon”, toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. 

Lue lisää...

Nuorisovaltuustoista ei saa tehdä nuorten kahvikerhoja!

Uuden kuntalain valmistelua varten perustettu demokratiajaosto on julkaissut torstaina 30.1. mietintönsä uuden kuntalain pykäläluonnoksista. Luonnoksissa on kirjattuna pykälä koskien nuorten vaikuttajaryhmien perustamista. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto pitää kirjausluonnosta hyvänä keskustelunavauksena, mutta ei riittävänä nuorten yhdenvertaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaajana. 

”Nyt kun kuntalakiin ollaan tekemässä kokonaisvaltaista uudistusta, myös nuorisovaltuustojen asema on turvattava lainsäädännön tasolla. Nuorisovaltuustojen on oltava demokraattisesti valittuja, vaikuttavia sekä aidosti nuoria. Uusi pykäläluonnos ei valitettavasti takaa sitä, että nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet edistyisivät kirjauksen myötä”, toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Lue lisää...

Nuoret eivät ole B-luokan kuntalaisia

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen esitteli torstaina 10.1. todennäköisiä kaupunkiseutujen pakkoliitoksia. Liitosalueet ovat pääsääntöisesti suurten maakuntakeskittymien yhteydessä, joissa asuu merkittävä määrä nuoria kuntalaisia. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on huolissaan nuorten mahdollisuuksista osallistua näiden liitosten suunnittelu- ja toteutusprosesseihin.

Lue lisää...

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto: Sini Korpinen, osallistava puheenjohtaja Allianssin johtoon

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. kannattaa liiton pitkäaikaisinta puheenjohtajaansa Sini Korpista, 27, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n puheenjohtajaksi. Allianssi ry. toimii valtakunnallisena nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestönä tarkoituksenaan edistää nuorten hyvinvointia Suomessa. 

”Sinistä Allianssi saisi asiansa osaavan ja jämäkän puheenjohtajan, jolla on visio”, toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. Korpinen on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi nuorisovaltuustojen ja nuorten vaikuttajien asemaa Suomessa. Korpinen toimi vuosina 2007-2009 liiton puheenjohtajana. 

Lue lisää...

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomat 15.8.2013: Nuorille tulee taata vaikutusmahdollisuudet

Mi­nis­te­ri Lau­ri Ta­ras­ti kir­joit­ti (HS Mie­li­pi­de 13. 8.) ää­nes­tys­ikä­ra­jan las­ke­mi­ses­ta. Hä­nen mu­kaan­sa on puo­lue­sih­tee­rien teh­tä­vä poh­tia, li­sää­kö kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­ikä­ra­jan las­ke­mi­nen 16- ja 17-vuo­tiai­den nuor­ten yh­teis­kun­nal­lis­ta ak­tii­vi­suut­ta. Oi­keas­ti tä­mä on nuor­ten teh­tä­vä.

Hal­lin­non ja alue­ke­hi­tyk­sen mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä vä­läyt­te­li kun­nal­lis­vaa­lien ää­nes­tys­ikä­ra­jan las­ke­mi­sen li­säk­si myös mah­dol­li­suut­ta vah­vis­taa jo ole­mas­sa ole­vien nuo­ri­so­val­tuus­to­jen ase­maa se­kä va­kiin­nut­taa toi­min­ta­mal­lit kaik­kiin Suo­men kun­tiin uu­den kun­ta­lain myö­tä. Tä­mä on oi­kea edis­tys­as­kel nuor­ten yh­teis­kun­nal­li­sen ak­tii­vi­suu­den li­sää­mi­sek­si.

Lue lisää...

Nuorisovaltuustot pääsivät keskiöön kuntauudistuksessa

Perjantaina 7.6.2013 hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (HALKE) linjasi kokouksessaan, että “uudessa kuntalaissa kunnat velvoitettaisiin asettamaan nuorisovaltuusto tai vastaava toimielin”. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kiittää hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmää sekä hallinto- ja kuntaministeri Virkkusta ansiokkaasta linjauksesta nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi.


"Nuorten osallistumisen toteutuminen ja osallisuuden edistäminen edellyttää konkreettisia toimia myös lainsäädännön tasolla. On huomattu, että niissä kunnissa joissa nuorisovaltuusto on kirjattu osaksi kunnan johto- tai hallintosääntöjä, nuorten vaikuttamismahdollisuudet ovat todellisia", liiton puheenjohtaja Lohi kertoo. 

Lue lisää...

Nuoria kannattaa kuunnella aidosti

Suo­men kan­sa­lai­sil­la on pe­rus­tus­lais­sa mää­ri­tel­ty oi­keus tul­la kuul­luk­si. Lain­sää­dän­töä on kuu­le­mi­sen osal­ta jäl­keen­päin tar­ken­net­tu muun muas­sa kun­ta­la­kiin, hal­lin­to­la­kiin se­kä uu­sim­pa­na vuon­na 2006 voi­maan tul­lee­seen nuo­ri­so­la­kiin.

Nuo­ri­so­val­tuus­to­jen mää­rä on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti 2000-lu­vul­la, ja ny­kyään nuo­ri­so­val­tuus­to­ja on­kin lä­hes 70 pro­sen­tis­sa kai­kis­ta Suo­men kun­nis­ta. Ky­sy­mys kuu­luu­kin, mik­si nuo­ret ei­vät pää­se oi­keas­ti mu­kaan pää­tök­sen­te­koon kun­ta­ta­sol­la.

Lue lisää...

Nuorten asiantuntijuus tiedostetaan vihdoin myös valtakunnan tasolla

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kiittää ministeri Arhinmäkeä erittäin positiivissävyisestä kommentistaan, jolla pyritään selkeästi muokkaamaan asenteita nuoria kohtaan. Liitto kokee tärkeäksi, että nuoret nähdään mahdollisuutena uhan sijaan. ”Nuoriin suhtaudutaan edelleen varsinkin kuntatasolla hyvinkin nihkeästi eikä heitä oteta aina niin tosissaan kuin pitäisi”, liiton puheenjohtaja Santeri Lohi kertoo. 


Tiistaina julkaistuissa nuorisotakuun toteutumista käsittelevissä ministeriöiden tiedotteissa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki nosti ansiokkaasti esiin nuorten aseman muutoksen toteuttajana. 

Lue lisää...

Nuoret mukaan syrjäytymiskeskusteluun

Kannanotto 19.4.2013

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto vaatii, että nuoret on otettava mukaan syrjäytymisen ehkäisemisestä käytävään keskusteluun. Osallisuuden ja jäsennellyn dialogin kautta myös nuorten näkemykset tulisivat huomioiduksi ja fokus olisi vihdoin nuorissa itsessään. 

”On pöyristyttävää ajatella, että syrjäytymisen ehkäisemistä miettivät ainoastaan sellaiset viranomaiset ja poliittiset päättäjät, joilla ei mitä luultavimmin ole omakohtaista kokemusta syrjäytymisestä”, toteaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. 

Lue lisää...

Nuorisovaltuustojen edustajat lautakuntiin

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on huolissaan nuorten ja erityisesti nuorisovaltuustojen näennäisistä vaikuttamismahdollisuuksista kunnallisessa päätöksenteossa. "Nuorisovaltuustoja on perustettu lisääntyvissä määrin koko 2000-luvun, mutta todellista valtaa heille ei ole uskallettu antaa", toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. 


Kokemukset nuorisovaltuustojen edustajista lautakunnissa ovat olleet positiivisia sekä nuorten että kuntapäättäjien mielestä. Lautakuntaedustuksen myötä nuoret ovat kokeneet, että heidät otetaan tosissaan ja nuorisovaltuuston vaikutusvalta on lisääntynyt. "Lautakunnissa ja virkamieskoneistossa tehdään tärkein päätösten valmistelutyö ja on ehdottoman tärkeää, että nuoret istuvat samoissa pöydissä, joissa asioista päätetään", Lohi jatkaa. 

Lue lisää...

Osallisuuden hyvät käytännöt kaikille hallinnonaloille

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. pitää opetus- ja kulttuuriministeriön tekemiä huomioita työrauhan ja osallisuuden lisäämisestä positiivisena avauksena. 1.2. julkaistussa ministeriön tiedotteessa ehdotetaan, että oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi jokaiseen kouluun tulisi perustaa oppilaskunta. 


- On tärkeää, että osallistuminen mahdollistetaan myös perusasteella lakisääteisesti. Oppilaskunnat olivat jo entuudestaan kirjattu lukiolakiin ja lakiin ammatillisesta koulutuksesta, toteaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Santeri Lohi.

Lue lisää...