#NUORIKUNTA

Kuntavaalit järjestetään 9.4.2017. Kuntavaalit ovat nuorisovaltuustojen kannalta tärkeät vaalit, sillä näissä vaaleissa ratkaistaan kunnanvaltuuston poliittiset voimasuhteet. Nämä voimasuhteet vaikuttavat siihen, miten kuntia seuraavina vuosina kehitetään. Vaaleissa määritellään seuraavan neljän vuoden toimintasuunnitelmat.

Kunnan toimintasuunnitelmaa kannattaa olla kommentoimassa, haastamassa ja ideoimassa. Kukapa muu olisikaan parempi kertomaan nuorten näkökulmista, kuin nuori tai kunnan nuorisovaltuusto itse? Nuorisovaltuustojen kannattaa ehdottomasti olla mukana vaaleissa, asettua ehdolle ja pitää keskustelua yllä - nyt on nuorten vuoro loistaa!


Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton kuntavaalitavoitteet

Kunnissa päätetään nuorille tärkeistä asioista aina katujen kunnossapidosta koulutukseen ja liikuntapaikkoihin. Tulevaisuudessa kunnat tulevat keskittymään entistä enemmän lasten ja nuorten palveluiden järjestämiseen. Tästä huolimatta nuoret eivät kuitenkaan saa aina vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on laatinut kuntavaalitavoitteet, joissa on tiivistetty nuorille tärkeitä kuntateemoja.

Nuorten osallistumisen erityispiirteet tunnustetaan kunnissa, ja heille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa kunnan asioihin. Nuorisovaltuustot tarjoavat kaikille kunnan nuorille tavan osallistua ja vaikuttaa. Nuorten äänen kuuluminen ja osallistuminen ovat arkipäivää. Kunnat antavat nuorten äänelle painoarvoa sekä luovat edellytyksiä sen kuulumiselle. Nuorten kuulemisen jatkumo taataan aina koululuokasta kunta- ja maakuntatasolle asti.

Toimenpiteet

- Voimaan astuvan kuntalain hengessä jokaisessa kunnassa toimii vaikuttava sekä kunnanhallituksen asettama nuorisovaltuusto.

- Nuorisovaltuustoille tarjotaan aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa, kuten edustuspaikat kaupunginvaltuustoon ja nuorten kannalta oleellisiin lautakuntiin.

- Nuorten osallistuminen ei rajoitu kapea-alaisesti vain nuorisotyöhön, vaan nuoria kuunnellaan läpileikkaavasti koko kuntaorganisaatiossa.

- Nuorisovaltuuston sekä muiden nuorten osallistumistapojen toimintaedellytykset turvataan kohdentamalla kunnan talousarviossa niihin sekä taloudellisia resursseja että ohjausta.

- Nuorten kuulemisen jatkumo taataan aina koululuokasta kunta- ja maakuntatasolle asti.

Oppilaitosten ovet tulee avata kansalaisyhteiskunnan eri toimijoille. Kuntien tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten jatkuvalle oppimiselle ja sivistykselle ylläpitämällä laadukkaita kirjasto- ja kulttuuripalveluita. Vapaan sivistystyön tulee vastata eri ikäisten kuntalaisten tarpeisiin.

Toimenpiteet

- Kunnat ottavat eri järjestöjä ja organisaatioita mukaan opetus- ja sivistystyöhön.

- Kansalaisyhteiskunnalle koulu on tärkeä toiminta- sekä informaatiokanava. Kuntien tulee avata koulujen ovet tälle toiminnalle.

- Eri asteiden opetuksessa huomioidaan kuntien sekä alueiden vahvuudet muun muassa lisäämällä paikallista yrittäjyyskasvatusta ja yritysyhteistyötä.

- Kansalaisyhteiskuntaa esitellään ja tuetaan, jonka kautta lapsille tarjotaan mahdollisuus saada tietoa, osallistua sekä kasvaa osaksi kansalaisyhteiskuntaa. Näin meille kasvaa sukupolvia, jotka toimivat yhteiskunnassa aktiivisina kansalaisina.

- Kunnat tukevat sähköisten oppimismenetelmien käyttämistä sekä sitä kautta syntyvien yksilöllisten, osallistavien ja joustavien oppimispolkujen luomista..

Tulevaisuuden kunta- ja maakunta-uudistukset muuttavat merkittävästi kuntien tehtäviä vuoden 2019 alusta. Lasten ja nuorten sekä heidän tarvitsemiensa palveluiden tulee parantua kunnissa. Tehtävien keskittymiseen tulee valmistautua.

Toimenpiteet

- Kunnissa otetaan käyttöön lapsi- ja nuorisolähtöinen osallistava budjetointi.

- Kaikkien kuntapäätösten lapsi- ja nuorisovaikutukset arvioidaan.

- Kunnan ja maakunnan nuorille tarjoamat palvelut muodostavat yhteisen kokonaisuuden yhden luukun -periaatteen mukaisesti.

- uorten kokemusperäistä tietoa kuntien palveluista kerätään ja käytetään niiden kehittämiseen.

- Kunnissa valmistellaan joka vuosi erillinen selvitys lasten- ja nuorten palveluiden nykytilasta ja tarpeista.

Kuntien elinvoima syntyy monien eri tekijöiden summana. Niin maankäytöllä, lasten ja nuorten palveluverkolla, alueellisiin vahvuuksiin tukeutumisella sekä hallinnon palvelualttiudella on vaikutusta elinvoimaan.

Toimenpiteet

- Lasten ja nuorten laadukkaat sekä helposti saavutettavat palvelut nähdään osana kunnan elinvoimaa.

- Jokaiselle nuorelle mahdollistetaan vähintään yksi harrastus, kun kunnat tukevat sekä nuorisojärjestöjä että nuorten vapaita toimintaryhmiä niin taloudellisesti kuin esimerkiksi ilmaisilla tilojen käytöllä.

- Kunnat yhdessä alueen yritysten kanssa tarjoavat jokaiselle nuorelle ensimmäisen kesätyöpaikan kesätyösetelin avulla.

- Kuntien investointi- ja käyttötalous eriytetään sekä tulevaisuuden kannalta tärkeät infrastruktuuri-investoinnit uskalletaan aloittaa.

- Nuorten erityistarpeet huomioidaan kuntien maankäytössä, kaavoituksessa sekä palveluverkkopäätöksissä ja näitä tukevissa joukkoliikenneratkaisuissa.

“Kuntien rooli keskittyy nykyistä enemmän kuntalaisten oma-aloitteisuuteen sekä vastuunoton tukemiseen pelkän palveluiden tuottamisen sijaan.”

Toimenpiteet

- Jokaiseen kuntaan palkataan yhteistyöjohtaja koordinoimaan kunnan sekä siellä toimivien yhteisöjen välistä yhteistyötä.

- Julkiset tilat tulee avata maksutta kuntalaisten käyttöön.

- Erityisesti nuorten kuntalaisten oma-aloitteista alueensa kehittämistä tulee tukea mikrotason hankerahoituksella.

- Kunnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan palvelujen sekä innovaatioiden tuottamisessa joukkoistamista sekä ostopalvelusopimuksia kunnan ja sen eri toimijoiden välillä.

- Kunnat uskaltavat erikoistua alueensa vahvuuksiin varmistaen kuitenkin kaikille kuntalaisille yhdenvertaiset palvelujen minimivaatimukset.

 

Nuorten kunnat tarvitsevat myös nuoria päättäjiä!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto kannustaa nuoria lähtemään itse ehdolle kuntavaaleihin sekä nuoria äänestämään nuoria ehdokkaita kuntien valtuustoihin. Nuorisovaltuustot edistävät nuorten asemaa kunnissa ansiokkaasti, mutta myös valtuustot tarvitsevat riveihinsä nuorten elämän asiantuntijoita!

elementti_x_pieni.png
KUNTAVAALIT_leima2_äänitorvi_0_3.png