OSALLISTU JA VAIKUTA

Osallisuus on käsitteenä hyvin laaja ja se koostuu monista eri palikoista. Usein se ymmärretään pelkästään vaikuttamisena ja osallistumisena, siis aktiivisena toimintana, mutta osallisuus on myös paljon enemmän: se on mielipiteen kysymistä, mukaan ottamista, yhteisöllisyyttä ja tunnetta siitä, että kuuluu mukaan porukkaan, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Vaikuttaminen alkaa oman mielipiteen ilmaisemisesta. Mielipiteen voi ilmaista monella eri tavalla. Voit esimerkiksi vaikuttaa edustuksellisen demokratian keinoin tai ottaa osaa keskusteluun sosiaalisessa mediassa.

Mikäli haluat osallistua Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton toimintaan omalla alueellasi, ota yhteyttä piirijärjestöösi.

 

Osallisuus

Nuorten osallisuutta voidaan edistää esimerkiksi oppilaskunta-, nuorisovaltuusto- ja järjestötoiminnalla, mutta hyviä tapoja osallistua löytyy myös edustuksellisen demokratian mallien ulkopuolelta. Edustukselliset väylät ovat kuitenkin tärkeitä, sillä ne turvaavat ja takaavat vähimmäispuitteet nuorten kuulemiselle. Kaikkia nuoria, niin kuin ei kaikkia aikuisiakaan, kiinnosta toimia edustuksellisten väylien kautta, ja heille on luotava muunlaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen.

Yleisen keskustelun sijaan on tärkeää, että nuoret otetaan myös itse mukaan keskusteluun tasavertaisina. On myös tärkeää, että lapset ja nuoret näkevät osallistumisensa tulokset, eikä heidän aloitteitaan ja ideoitaan haudata kuulemisen jälkeen mappi ö:hön odottamaan parempia aikoja. 

Mitä osallisuus on?

 • Osallisuutta on tunne siitä, että on osa yhteisöä (esim. perhe, koulu, harrastukset) ja yhteiskuntaa
 • Osallisuutta on mahdollisuus omien mielipiteiden ilmaisemiseen
 • Osallisuutta on mahdollisuus vaikuttaa
 • Osallisuus on muutakin kuin pelkästään edustuksellisen demokratian keinoin vaikuttamista
 • Osallisuutta luo myös tieto ja ymmärrys omista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ja tunne siitä, että mahdollisuudet ovat oikeasti olemassa
 • Osallisuutta voidaan edistää kuuntelemalla ja kunnioittamalla toistemme mielipiteitä
 • Osallisuus ei ole rakettitiedettä, mutta se ei myöskään synny itsestään ja kukoista ilman apua ja sopivia puitteita

Vaikuttaminen

Sinulla on oikeus ilmaista mielipiteesi, sillä sananvapaus on yksi demokratian tärkeimmistä perusarvoista. Vaikuttaa voit siis monella eri tavalla – voit osallistua kuntasi nuorisovaltuuston tai oppilaskunnan toimintaan, tehdä aloitteita tai kirjoittaa mielipidekirjoituksia. Voit myös järjestää ostoboikotteja, mielenosoituksia tai nostaa epäkohtia esiin sosiaalisen median kautta. Voit pyrkiä vaikuttamaan päättäjiin joko suoraan tapaamalla heitä tai lähettämällä heille sähköpostia. Vaikuttamaan pääset myös erilaisten kansalaisjärjestöjen, vapaiden kansalaisliikkeiden tai vaikka kaupunginosayhdistysten avulla.

Miksi nuorten tulee saada vaikuttaa?

Lasten ja nuorten oikeudet vaikuttaa on kirjattu kansainvälisiin sopimuksiin, Suomen perustuslakiin sekä muihin säädöksiin. Jos joku kieltää sinulta mahdollisuuden vaikuttaa, voit vedota alla oikeuksiisi viittaamalla alla oleviin säädöksiin:

 • YK:n Lasten oikeuksien sopimus

  • 12 artikla: Lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa

 • Perustuslaki (731/1999)

  • 6 § Yhdenvertaisuus: Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

 • Nuorisolaki (1285/2016)

  • 24 § Nuorten osallistuminen, vaikuttaminen ja kuuleminen: Kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

 • Kuntalaki (410/2015) soveltamisen siirtymäkausi päättyy 1.6.2017

  • 26 § Nuorisovaltuusto: Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

 • Perusopetuslaki (628/1998)

  • 47 a § Osallisuus ja oppilaskunta: Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista.