expert på ungdomars
delaktighet.

Det 1998 grundade Förbundet för Finlands Ungdomsråd fungerar som en utbildnings-kommunikations- samarbets- samt intressebevakande organisation för alla ungdomsråd eller liknande föreningar i Finland. 

Nuva ry:
- arbetar för att befrämja ungdomars delaktighets- och påverkningsmöjligheter
- är en röst i samhällsdebatten
- ger ungdomarna möjligheter att påverka det nationella beslutsfattandet
- är verksam både lokalt och på riksnivå
- utbildar, informerar och påverkar
- uppmuntrar ungdomar att engagera sig
- publicerar nättidningen Vaikute

För oss är det viktigt att:

 

varenda kommun i Finland har ett eget ungdomsråd

ungdomar faktiskt kan påverka de beslut som gäller dem

ungdomsråden har tillräckliga resurser

 

Vi är med och stödjer ungdomsrådens verksamhet
Ungdomsråden är ungdomarnas partipolitiskt och religiöst obundna påverkningsgrupper, vars huvudmål är att bevaka ungdomarnas intressen på en lokal nivå. 
De demokratiskt valda ungdomsrådens uppgift är att få ungdomarnas röst hörd, ta ställning i aktuella frågor samt göra initiativ och ställningstaganden. Dessutom främjar ungdomsråden dialogen mellan ungdomarna och de lokala politiska aktörerna.