Osallisuus nyt ja vuonna 2015 -tutkimus on nyt julkaistu!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry. käynnisti vuonna 2013 tutkimushankkeen nimeltä Osallisuus nyt ja vuonna 2015. Hankkeessa selvitettiin tällä hetkellä toimivien nuorten vaikuttajaryhmien nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Hanke toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman myöntämän määrärahan turvin. Tutkimus koostuu verkkokyselystä ja haastatteluista. Siihen osallistui yhteensä 65 nuorten vaikuttajaryhmää sekä 160 viranhaltijaa ja luottamushenkilöä.

Hieman yli puolet nuorten vaikuttajaryhmistä pitää omia vaikutusmahdollisuuksiaan kunnan päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa joko hyvinä tai erinomaisina, mitä voidaan pitää positiivisena tuloksena. Sen sijaan ryhmien tähänastisen toiminnan vaikutuksista ei annettu yhtä suopeaa arviota. Vain noin kymmenes katsoi pystyneensä vaikuttamaan paljon tai erittäin paljon kunnan päätöksentekoon nuoria koskevissa asioissa. Valtaosa omista onnistumisista liitettiin ryhmään itseensä eikä niinkään ryhmän toiminnan laajempiin vaikutuksiin kunnassa. Johtopäätös tästä on se, että monin paikoin nuorten vaikuttajaryhmät eivät ole vielä vakiinnuttaneet asemaansa ja siksi niiden on tässä vaiheessa vielä kamppailtava laajemman tunnustuksen saamisesta. Siltikin niissä kunnissa, joissa toimii nuorten vaikuttajaryhmä, ollaan selvästi tyytyväisempiä siihen, miten nuorten kuuleminen on järjestetty. Myös nuorten aloitekanavien toimivuutta pidettiin parempana näissä kunnissa.

Tutkimuksessa vastaajia pyydettiin omin sanoin arvioimaan tulevan kuntauudistuksen vaikutuksia oman kunnan nuorten vaikuttajaryhmän toimintaan. Nuorten vastauksista suurin osa voidaan tulkita joko neutraaleiksi tai odottaviksi, mutta merkille pantavaa on se, että avoimesti myönteisiä odotuksia on vain harvalla. Viranhaltijoiden ja päättäjien kohdalla myönteisiä vastauksia on suhteessa enemmän kuin nuorilla, mutta myös heidän parissaan negatiivisia odotuksia oli enemmän.

Nuorten suurin huolenaihe oli se, että heidän oma vaikuttajaryhmänsä saatettaisiin lakkauttaa kuntaliitoksessa tai se liitettäisiin osaksi jotakin suurempaa ryhmää. Viranhaltijat ja päättäjät kiinnittivät ryhmäkoon ja organisaation tuomien haasteiden lisäksi huomiota siihen, miten nuoret saadaan kiinnostuneiksi uusien suurkuntien asioista, jotka varmasti ainakin ensi alkuun tuntuvat monista etäisiltä. Kuntaliitoksiin positiivisemmin suhtautuvat katsoivat yleensä, että vaikuttajaryhmien yhdistymisen myötä nuorten kontaktiverkostot ja perspektiivi päätöksentekoon laajenevat. Suurin osa haastateltavista – niin nuorissa kuin aikuisissakin – kannatti ehdotusta lakiin kirjattavasta velvollisuudesta perustaa kuntiin nuorisovaltuusto tai vastaava toimielin. Lähestulkoon kaikki heistä kuitenkin toivat esiin sen, ettei pelkkä velvoite perustaa nuorisovaltuusto synnytä automaattisesti aktiivisia vaikuttajaryhmiä, jotka pystyvät todella vaikuttamaan nuoria koskevaan päätöksentekoon. Aivan yhtä tärkeää olisi taata lainvoimalla vaikuttajaryhmien toiminnalle tietyt perusedellytykset. 

Tutkimuksen keskeiset johtopäätökset voidaan lyhyesti summata sanomalla, että työ nuorten osallisuuden edistämiseksi on edelleen kesken, mutta lupauksia paremmasta on selvästi olemassa. ”Nuorten vaikuttajien asema on kohti parempaa, mutta tekemistä meillä edelleen riittää. Nuorisovaltuustojen asema tulee legitimoida osaksi uutta kuntalakia ja nuorten vaikuttajaryhmien todelliset vaikutusmahdollisuudet sekä resurssit tulee varmistaa”, toteaa liiton puheenjohtaja Santeri Lohi. 

 Se, että monet vaikuttajaryhmät ovat edelleen jossakin määrin käpertyneitä itseensä eivätkä koe omaavansa valmiuksia ajaa nuorten asioita laajalla rintamalla, kertoo siitä että ryhmät joutuvat vieläkin turhan usein perustelemaan omaa olemassa oloaan ja tarpeellisuuttaan aikuisille viranomaisille ja päättäjille. Nuorisovaltuustojen voidaan sanoa juuri nyt olevan tärkeässä risteyskohdassa, jossa niillä on uuden kuntalain myötä tilaisuus kehittyä keskeiseksi suomalaisen nuorison poliittiseksi instituutioksi, mutta jossa niiden on myös kyettävä kehittämään itseään uudenlaisten haasteiden ja kritiikkien pohjalta.

 

Lisätiedot:

Santeri Lohi
Puheenjohtaja 
+358 44 777 0561
santeri.lohi(at)nuva.fi 

Verna Castrén
Pääsihteeri
+358 44 331 1194
verna.castren(at)nuva.fi