Liittoa kehitetään jäsentensä näköiseksi!

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. toteutti vuosittaisen jäsenkyselynsä maaliskuussa. Vastauksia saatiin yhteensä 101 ympäri Suomen, 31 eri kunnasta. Suurin osa jäsenkyselyyn vastanneista toimi nuorisovaltuustossa (86%) ja oli ollut mukana liiton toiminnassa alle vuoden (42%). Liiton tavoitteena vuodelle 2016 onkin pidentää jäsenyysaikaa tarjoamalla uutta tapahtumakonseptia myös pidempään toiminnassa mukana olleille. Liiton toimintaa päätettiin kehittää jäsenten kokemusasiantuntijuuden pohjalta.

Nuvaperhe haluaa vaikuttaa 

Vuoden 2016 jäsenkyselyssä kysyttiin, mikä sai jäsenen liittymään Suomen Nuorisovaltuustojen Liittoon. Suurimmaksi syyksi nousi halu päästä vaikuttamaan, hyvänä kakkosena tulivat liiton tapahtumat.

Liiton jäsenten halu toimia vaikuttamisen maailmassa korostui myös jäsenkyselyn viestintäosiossa. Jäsenet toivoivat, että Nuva ry:n kautta saisi enemmän tietoa nuorisopoliittisista asioista ja mahdollisuuksista vaikuttaa. Lisäksi jäsenet halusivat kuulla entistä enemmän muiden nuorisovaltuustojen kuulumisia. Viestintää toivottiin kehitettävän myös entistä visuaalisempaan suuntaan. Liitto pyrkii lisäämään viestinnän graafisuutta ja kuvien käyttöä! Yleisesti ottaen jäsenistö oli liiton viestintään tyytyväinen, ja koki sen liiton näköiseksi.

Lisää vuorovaikutusta toimijoiden välille!

Jäsenkyselyn liiton palvelut -osiossa kysyttiin, millaisia täysin uudenlaisia palveluita liiton tulisi tarjota jäsenilleen. Avoimissa vastauksissa nousi esille erityisesti toive siitä, että liitto pitäisi entistä enemmän yhteyttä nuorisovaltuustoihin. Yhteydenpidon muodoiksi toivottiin sekä neuvontapalvelua että jalkautumista kuntiin nuorisovaltuustoja tapaamaan. Neuvontapalvelua liitto alkoi tarjoamaan jäsenkyselyn vastausajan päättymisen jälkeen: Nykyään Vaikute.net -sivuston chatissa voi kysyä mieltään askarruttavan kysymyksen arkena klo 10-16 välisenä aikana saaden vastauksen heti!

Jäsenet toivoivat myös, että liitto tukisi nuorisovaltuustojen välisen yhteistyön aikaansaamista ja edistämistä. Asia koettiin tärkeäksi, jotta nuorisovaltuustot voisivat jakaa keskenään hyviä käytänteitä. Liittohallitus päätti panostaa jatkossakin nuorisovaltuustotoimijoiden verkostoitumisen mahdollistamiseen. Verkostoitumisen paikkoja yritetään luoda entistä enemmän esimerkiksi liiton tapahtumiin!

Liiton jäsenet kokivat myös piiritoiminnan vahvistamisen asiaksi, johon liiton tulisi tulevaisuudessa keskittyä. Piirit ovatkin niitä tahoja, jotka voivat edistää parhaiten nuorisovaltuustojen keskinäistä yhteistyötä!

Rautaista edunvalvontaa myös tulevaisuudessa

Kysyttäessä, mihin asioihin liiton tulisi tulevaisuudessa keskittyä palvellakseen parhaiten tarkoitustaan esiin nousivat nuorisovaltuustojen edustajien saaminen kuntien lauta- ja johtokuntiin ja muihin päätöksentekoelimiin sekä valtakunnallisten vaikuttamispaikkojen tarjoaminen nuorille. Liittohallitus keskusteli toiveista ja päätti, että jatkossa liitto pyrkii mahdollistamaan päättäjien ja nuorten välistä vuoropuhelua sen tapahtumien yhteydessä. Tällöin liiton jäsenet saavat lisää vaikuttamisen paikkoja.

Nuorisvaltuuston edustajia kunnan päätöksentekoelimiin saadakseen liittohallitus päätti, että Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton asiantuntemusta markkinoidaan entistä enemmän sen yhteistyötahoille niin, että liitto pääsee entistä useammin perustelemaan nuorisovaltuustojen merkityksen päätöksentekoelimissä kunnille.

Kaiken kaikkiaan jäsenistö koki liiton onnistuneen varsin hyvin sen tärkeimmissä tehtävissä: nuorisovaltuustojen edunvalvonnassa, nuorisovaltuustojen ja kuntien kouluttamisessa, nuorisovaltuustojen työn tukemisessa sekä tapahtumien järjestämisessä.

LISÄTIETOJA:

       Kimi Uosukainen, puheenjohtaja, +358 44 777 0561, kimi.uosukainen(at)nuva.fi

       Verna Castrén, pääsihteeri, +358 44 331 1194, verna.castren(at)nuva.fi