Nuorisovaltuutetut: Nuorisolain osallisuuskirjauksia yhä vahvistettava

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 29.6. esittää eduskunnalle uuden nuorisolain hyväksymistä. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto on tyytyväinen lakiehdotuksen esitykseen nuorten osallisuuden nostamiseksi lain poikkileikkaaviin tavoitteisiin ja nuorten kuulemisvelvoitteen ulottamisesta jatkossa myös valtionhallintoon. “Olemme kuitenkin huolissamme varsinaisen osallisuuspykälän, 24§, epäselvyydestä ja velvoittavuudesta. Uusi muotoilu ei olennaisilta osin muuta nykyisen lain kuulemisvelvoitteeseen liittyviä epäselvyyksiä tai vahvista nuorten oikeutta osallistua ja vaikuttaa”, liiton puheenjohtaja Kimi Uosukainen toteaa.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto painottaa, että 1.5.2015 voimaanastuneessa kuntalaissa sekä 29.6.2016 julkaistussa maakuntalain luonnoksessa mainitut nuorisovaltuustot ovat nuorisolain osallisuuskirjauksia täydentäviä ja vahvistavia säädöksiä. Nuorisolain perusteluissa taas näiden säädösten katsotaan riittävän olennaisilta osin. “Nuorisolain tulisi puitelain tavoin luoda yleinen velvoite julkisen vallan käyttäjille kuulla nuoria kaikissa asioissa, jotka nuoret määrittelevät koskevan itseään. Sen tulisi olla nuorten osallisuuslainsäädännön pohja”, puheenjohtaja Uosukainen linjaa.

Nuorisolain tulisi voimakkaasti edistää nuorten osallisuutta ja pitää huolta sen käytännön toteutumisesta kaikkialla yhteiskunnassa. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto peräänkuuluttaa lainsäätäjiltä rohkeutta nuorten osallisuuden edistämiseksi. “Mikäli laki edellyttää kuntien nuorisotoimilta yhteistyötä nuorten kanssa vain tarpeen mukaan, ei takaa nuorten edustajalle paikkaa kunnallisissa ohjaus- ja palveluverkostoissa eikä tarjoa selkeää ja vahvaa oikeuspohjaa nuorten osallistumiselle yhteiskunnassa, siitä voi tulla paperitiikeri nuorten osallisuuden edistäjänä”, liiton puheenjohtaja Uosukainen pohtii.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto toivoo, että lain eduskuntakäsittelyssä puututaan aiemmin mainittuihin ongelmiin. Liito esittääkin, että nuorisolain 24. pykälään kirjattaisiin velvoite varata riittävät ohjaus-, toiminta- ja työntekijäresurssit nuorten osallisuuden edistämiseen valtion, maakunnan ja kunnan talousarvioissa. Lailla tulisi myös säätää, että nuorten osallisuus toteutuisi neliportaisesti asioiden suunnittelussa, valmistelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Nuoret tulee myös ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen. “Vaikka olemmekin iloisia nuorten osallisuusnäkökulmien edistymisestä nuorisolaissa, emme kuitenkaan koe sen olevan riittävää. Toivomme sivistysvaliokunnan vahvistavan nuorten osallisuutta koskevaa yleissäännöstä”, puheenjohtaja Kimi Uosukainen päättää.


Lisätietoja:

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja

kimi.uosukainen(at)nuva.fi, +358 44 7770561

Linkki maakuntalakiluonnokseen (maakunnallinen nuorisovaltuusto §26)