Tervehdys Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n liittokokoukselle

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä liittokokous,
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto tervehtii Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n 33. liittokokousta.

Nuorten osallisuutta edistävän sidosryhmän edustajana on ilo nähdä näin monen nuoren vaikuttajan osallistuvan tä- hän liittokokoukseen. Halu osallistua ja vaikuttaa niin Lukiolaisten Liiton kuin oman piirin ja opiskelijakunnan asioihin on arvokas voimavara sekä teille liittona että yhteiskunnalle laajemminkin.

Vaikuttamispolun rakentaminen jokaiselle nuorelle kaikista Suomen luokkahuoneista omiin opiskelijakuntiin ja aina valtakunnantasolle saakka on tärkeää. Erityisen tärkeää se on juuri nyt, sillä yhteiskunnassamme tehdään tällä het- kellä monia uudistuksia, joilla on paitsi vaikutuksia meihin nykynuoriin, myös yhteiseen tulevaisuuteemme. Niin kou- lutuksessa tapahtuvat muutokset kuin sote-uudistus vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, jossa me nuoret tulemme elä- mään. Meillä on oikeus ja myöskin velvollisuus olla aktiivisia toimijoita oman tulevaisuutemme rakentamisessa.

Erityisesti lähitulevaisuudessa tehtävä maakunta- ja sote-uudistus ovat tärkeä ja yhteinen vaikuttamisen paikka meille nuorille ja nuorisojärjestöille. Itsenäisen Suomen suurimman hallintouudistuksen tulee rakentaa kestävää tulevai- suutta nuorille. Kannustan jokaista opiskelija-aktiivia ja teitä liittona tarttumaan tilaisuuteen, ottamaan selvää sote- kiemuroista ja vaikuttamaan maakuntauudistuksen valmisteluun. Kysymykset nuorten terveyspalveluista, joukkolii- kenteestä, työllisyyspalveluista ja aluekehittämisestä eivät ole yhdentekeviä. Päinvastoin, maakuntien keskiössä ole- van elinvoimapolitiikan tulee olla myös sivistys- ja koulutuspolitiikkaa. Meidän nuorten tulee olla mukana niissä pöy- dissä, joissa yhteisiä päätöksiä tehdään.

Näihin asioihin vaikuttaminen on erityisen kouriintuntuvaa ensi vuonna, kun maassamme on tarkoitus pitää maakun- tavaalit. Toteutuessaan nämä vaalit ovat nuorille hyvin haasteelliset: kuinka kertoa maakunnista nuorille kiinnosta- valla tavalla, mistä saada nuoria ehdokkaita ja miten saada ehdokkaat puhumaan opiskelijaterveydenhuollosta?

Haaste on meille yhteinen. Nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden, mielenkiinnon sekä osallistumiskanavien lisäämi- nen on meidän kaikkien nuorisojärjestöjen yhteinen tehtävä. Aktiivisella, äänensä esiintuovalla ja vaikuttavalla lukio- laisliikkellä on oma tärkeä panoksensa annettavana nuorten osallisuuden edistämiseksi ja paremman Suomen raken- tamiseksi.

Kuten hyvin tiedätte, osallistuminen, vaikuttaminen ja asioista päättäminen ovat tiimipeliä. Suomen Nuorisovaltuusto- jen Liitto kannustaa teitä liittona ja nuorina vaikuttajina tarttumaan sellaisiin toimiin, joilla te kannustatte ja innostatte kaikkia opiskelijoita osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen. Opiskelijakunnilla ja niiden toiminnalla on suuri potentiaali lisätä kaikkien opiskelijoiden osallisuutta lähiympäristössään.

Kun linjaatte tässä liittokokouksessa edunvalvonnallisia kärkiänne ja valitsette liittojohdon niitä toteuttamaan, kan- nustan teitä myös pohtimaan, miten voitte omalta osaltanne vaikuttaa ja tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Suo- men Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtajana toivotan hyvän järjestöjemme välisen yhteistyön tervetulleeksi myös jatkossa!

Toivotan teille vaikuttavaa ja antoisaa liittokokousta yhteisten asioiden äärellä! Kiitos! Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n puolesta,

Kimi Uosukainen, puheenjohtaja