Tiedotteet liittohallituksen kokouksista 6-10

Henkilöstövaihdosten ja kesälomien vuoksi kesän 2018 kokoustiedotteet julkaistaan vasta nyt. Pahoittelemme haittaa!


Tiedote liittohallituksen kokouksesta 6/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus kokoontui kesäkuun kokoukseensa liiton toimistolle. Aamukoulu pidettiin Vuosaaressa hotelli Rantapuistossa. Kokous seurasi toiminnan superviikonloppua, jona järjestettiin sekä Huipputapaaminen että viikonlopun kestänyt Kesäseminaari.

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa toimintasuunnitelman toteutumisen puoliväliarvio, maakunnallisten nuorisovaltuustojen kehittämishankkeen ohjausryhmän haun avaaminen, nuorisovaltuustoprofiilien kriteeristön valmistelua, liiton jäsenpolkua sekä tulevia koulutuksia ja tapahtumia.

Liittohallituksen puoliväliarvio
Vastuualueille tähän mennessä annetut keskiarvosanat ja esimerkit toiminnasta

Liittohallituksen väliarvioinnissa keskityttiin erityisesti toimintasuunnitelman, kärkihankkeiden ja strategian arviointiin. Toimintasuunnitelman toteutumista arvioitiin liittohallituksen alkuvuonna hyväksymän tarkennetun toimintasuunnitelman avulla. Tarkennettu toimintasuunnitelma on jaettu yhdeksään osa-alueeseen, ja kunkin osa-alueen kirjauksien toteutumiselle hallituskauden ensimmäisellä puoliskolla annettiin arvosana asteikolla 1-5.

Nuorisovaltuustotuki sai onnistumisestaan keskiarvosanaksi 2,4. Kehitettävää jäi esimerkiksi Perusta, vakiinnuta, vahvista -koulutusten markkinoinnissa, kun taas hyvät arvosanat tulivat Nuvalaisen käsikirjan aktiivisesta käyttöönotosta.

Piiritoiminnan osa-alueen keskiarvosanaksi tuli 2,6. Piirit voisivat tukea liiton kouluttajahaun onnistumista enemmän. Sen sijaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla onnistuttiin liittohallituksen ja piirihallitusten välisen yhteishengen luomisessa.

Jäsenyyden osa-alueelta keskiarvosanaksi saatiin 2,8. Heikompia arvojanoja saatiin siitä, että liiton toiminta ei luo yhteenkuuluvuutta myös tapahtumien ulkopuolella. Liiton jäsenyys ja sen tuomat aineelliset ja aineettomat jäsenedut sen sijaan houkuttelevat nuorisovaltuutettuja.

Valtakunnallinen edunvalvonta sai keskiarvosanan 2,5. Liiton tavoitteena oli, että presidentinvaalien synnyttämä nuorten poliittinen kiinnostus näkyy nuorisovaltuustotoiminnassa, mutta tähän ei puoliväliarvion mukaan päästy. Liitto pyrkii jatkuvasti lisäämään ja vahvistamaan nuorten osallisuutta valtakunnallisilla keskustelufoorumeilla (kuten ministeriötason lainsäädäntötyössä), missä on puoliväliarvion mukaan onnistuttu hyvin.

Viestinnän onnistuminen kokonaisuudessaan sai arvosanakseen 2,4. Erityistä huomiota syksyllä kiinnitetään viestinnän suunnitelmallisuuteen. Onnistumiseksi katsottiin se, että liiton viestintä on pääsääntöisesti sähköistä.

Hallinnon onnistuminen kokonaisuutena sai arvosanan 3,3. Loppuvuonna kiinnitetään huomiota siihen, että toimiston toiminta on nykyistä paremmin ekologisesti kestävällä pohjalla. Onnistumisiin lukeutuivat muun muassa se, että liitto tarjoaa monipuolisia työllistymis- ja harjoittelumahdollisuuksia.

Talouden kokonaisarvosanaksi arvioitiin 3,0. Arvion mukaan liitto on onnistunut takaamaan pysyvien toimintojen jatkumisen ja kehittämisen. Kehityskohteeksi nousi varainhankinnan monipuolistaminen.

Koulutusten ja hallitusohjelman osa-alueiden toteutumisesta ei saatu vielä arvosanoja.

Kärkihankkeiden edistyminen

Liitolla on vuonna 2018 käynnissä kärkihankkeita, joiden toteutumisesta tehdään puoliväliarviointi. Toteutumisen arvioinnit päätettiin julkaista kokoustiedotteen yhteydessä. Tässä kokouksessa liittohallitus kävi läpi seuraavien kärkihankkeiden edistymistä:

  • Teemme yhteistyötä ja vaikutamme verkostoissa

  • Kokoamme nuorisovaltuustojen ja jäsenten äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun

  • Kannustamme nuorisovaltuustoja vertaisoppimiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen

Liittohallituksen kokouksen 5/2018 myös varapuheenjohtajilla oli mahdollisuus raportoida toiminnastaan ensimmäisen puolen vuoden aikana. Liittohallitus merkitsi tiedoksi, ettei kumpikaan varapuheenjohtajista toimittanut liittohallitukselle arviointia.

Toteutumisen arviointi on luettavissa täällä.

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen kehittämishankkeen ohjausryhmän haku avattiin

Liittohallitus päätti avata haun maakunnallisten nuorisovaltuustojen kehittämishankkeen ohjausryhmän jäseniksi. Jäseniksi valitaan enintään 10 nuorta. Hankkeen ohjausryhmän jäsenet tukevat maakunnallisia nuorisovaltuustoja yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa ja muun muassa osallistuvat hankeviestinnän suunnitteluun. Ohjausryhmä toimii sekä sähköisesti että kasvotusten.

Tietosuoja-asetus huomioidaan liiton rekisterien ylläpidossa

Tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut automaattisesti suoraan sovellettavaksi lainsäädännöksi 25.5.2018 alkaen kaikissa EU-maissa. Tämän vuoksi liiton rekistereistä laaditaan ja julkaistaan uudet tietosuojaselosteet. Tietosuojaselosteesta henkilö näkee, miten hänen henkilötietojaan käsitellään ja millaisia oikeuksia hänellä on. Tietosuoja-asioissa yhteyshenkilönä toimii liiton Siiri Mertakorpi (siiri.mertakorpi(at)nuva.fi). Tietosuojaseloste löytyy täältä.

Nuorisovaltuustoprofiileista apua toiminnan kehittämiseen

Liitolla on käynnissä tavoite, jossa luodaan Nuvaprofiilit-niminen työkalu. Työkalun avulla nuorisovaltuustot voivat kehittää omaa toimintaansa. Työkalu perustuu vertaiskehittämiseen ja itsearviointiin. Kesäkuun kokouksessa liittohallitus päätti nuorisovaltuustoprofiilien kriteeristön jatkovalmistelusta. Projektin on tarkoitus jatkua myös vuonna 2019.

Muita päätöksiä

  • Päätettiin järjestää liittohallituksen ylimääräinen kokous 1.7.2018.


Tiedote liittohallituksen ylimääräisestä kokouksesta 7/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus piti heinäkuussa ylimääräisen kokouksen liiton toimistolle. Ylimääräisessä kokouksessa liittohallitus päätti paikallisten kouluttajien haun avaamisesta. Lisäksi liittohallitus päätti järjestää ylimääräisen liittokokouksen.

Haku liiton paikallisiksi kouluttajiksi avattiin

Liitto järjestää ympäri Suomea paikallisia koulutuksia. Kouluttajina toimivat nuoret, joilla on itsellään vaikuttajataustaa ja jotka on koulutettu tehtäväänsä. Osa kouluttajapaikoista on auki, joten liittohallitus päätti avata haun. Valintakriteerien hyväksyminen päätettiin käsitellä seuraavassa liittohallituksen kokouksessa.

Ylimääräisen liittokokouksen järjestäminen

Liittohallitus päätti järjestää ylimääräisen liittokokouksen. Päätös syntyi liittohallituksessa ääniin 4-2 (yksi poissa), ja asiasta jätettiin eriäviä mielipiteitä. Tiedote päätösestä on luettavissa täällä.


Tiedote liittohallituksen kokouksesta 8/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus kokoontui heinäkuun kokoukseensa sähköisesti. Kokouksessa muun muassa lyötiin lukkoon nuorisovaltuusto-ohjaajien koulutuksen teema, hyväksyttiin mallijäsenpolut avustamaan liiton jäsenyyden hahmottamista ja markkinointia sekä päätettiin ylimääräisen liittokokouksen ajankohta ja paikka. Lisäksi hyväksyttiin esitys piirien osallistamissuunnitelmasta ja strategiatarkastuslistasta.

Nuorisovaltuusto-ohjaajien koulutuksen teemaksi ”Vertaisoppien itseään kehittäen”

Syksyllä järjestettävät nuorisovaltuusto-ohjaajien koulutuksen teemaksi valittiin ”Vertaisoppien itseään kehittäen”. Vertaisoppimisen tarve on noussut esiin muun muassa ohjaajilta saaduissa palautteissa, ja ohjaajat halusivatkin kuulla enemmän muiden kuntien toimintatavoista.

Mallijäsenpolku auttaa jäsenyyden hahmottamisessa ja markkinoinnissa

Liiton tavoitteena on mallijäsenpolkujen luominen. Mallijäsenpolkujen tarkoituksena on hahmottaa liiton jäsenyyden rakennetta, ja niiden perusteella liiton palveluita voidaan kohdistaa ja kehittää liiton jäsenyyttä entistä tehokkaammin. Jäsenyyden painopisteitä voidaan esimerkiksi ottaa avuksi liiton jäsenpalveluiden mainostamisessa. Eri jäsentyyppejä voidaan myös hyödyntää koulutusten suunnittelussa ja/tai kohdentamisessa.

Piireille osallistamissuunnitelmapohja ja strategiatarkastuslista

Liittohallitus hyväksyi esityksen piirien osallistamissuunnitelmasta. Osallistamissuunnitelmapohjan tarkoituksena on tukea piirejä luomaan suunnitelma, jonka avulla ne pystyvät paremmin osallistamaan alueensa nuorisovaltuustoja. Pohja on jaettu kahteen osaan: 1. toiminta ja 2. päätöksentekoon osallistuminen. Liittohallituksen piirivastaava tukee piirejä osallistamissuunnitelmien laatimisessa.

Liiton strategia ohjaa Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n ja sen jäsenjärjestöjen eli piirien toimintaa vuosina 2017-2021. Piirihallituksen jäsenten tulee siis perehtyä liiton strategiaan ja piirien tulee toimeenpanna liiton strategiaa toiminnassaan. Liittohallitus päätti heinäkuun kokouksessaan hyväksyä esityksen piirien strategiatarkastuslistasta. Tarkistuslistan tarkoituksena on tukea piirejä strategian toteuttamisessa ja edesauttaa toiminnan itsearviointia.

Muita päätöksiä:

  • Hyväksyttiin maakunnallisten nuorisovaltuustojen kehittämishankkeen tarkennettu projektisuunnitelma ohjaamaan hankkeen toimintaa ja taloutta.

  • Päätettiin kutsua ylimääräinen liittokokous koolle 8.9.2018 kello 11.00. Kokous järjestetään paikassa Temppeli (Uudenmaankatu 40, 00121 Helsinki). Kokouksessa käsitellään esitys epäluottamuslauseesta puheenjohtajalle ja käydään tarvittaessa puheenjohtajavaali sekä tarvittaessa täydennetään varapuheenjohtajistoa ja liittohallitusta.


Tiedote liittohallituksen kokouksesta 9/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus kokoontui elokuun kokoukseensa liiton toimistolle. Kokouksessa muun muassa valittiin Maakunnallisten nuorisovaltuustojen kehittämishankkeen ohjausryhmä hankekauden ajaksi ja hyväksyttiin piirineuvoston kehittämisohjelma.

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen kehittämishankkeen ohjausryhmän valinta

Haku Maakunnallisten nuorisovaltuustojen kehittämishankkeen ohjausryhmään oli avoinna 1.7.-27.7.2018. Kaikki ohjausryhmään hakeneet henkilöt täyttivät liittohallituksen heinäkuussa 2018 päättämät hakukriteerit. Ohjausryhmään valittiin kuusi jäsentä: Jim Koskinen, Oskar Mannelin, Anette Pottonen, Viivi Piri, Eero Roslander ja Otava Tuomi.

Piirineuvoston kehittämisohjelma

Liittohallitus päätti edistää piirineuvoston kehittämisohjelmaa.

Jäsenistöltä, piireiltä ja piirineuvostolta on pyydetty vuonna 2018 palautetta ja toiveita piirineuvoston kehittämisestä. Palautteen kokoaminen on osa piirineuvoston kehittämisohjelmaa, joka sisältää selvityksen piirineuvoston kehittämistarpeista ja -kohteista. Lisäksi ohjelmassa kerätään ideoita siitä, miten kehittämistarpeisiin voitaisiin vastata.

Piirineuvoston toimintaa kehitetään ohjelman pohjalta syksyn 2018 aikana. Piirineuvoston toiminnan kehittämispyrkimyksiä on tarkoitus on kartoittaa ja edistää myös vuonna 2019.

Muita päätöksiä:

  • Liitohallitus vahvisti syksyn aktiivipäivien budjetin ja osallistumismaksut.


Tiedote liittohallituksen kokouksesta 10/2018

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n liittohallitus kokoontui 10/2018 kokoukseensa Pelastusarmeijan Temppeliin (Uudenmaankatu 40) ennen ylimääräistä liittokokousta lauantaina 8.9.2018.

Kokouksessa hyväksyttiin liittohallituksen esitykset ylimääräisen liittokokouksen esityslistaksi ja menettelytapajärjestykseksi.

Lisäksi hyväksyttiin kokousvälillä liittyneet jäsenet yhdistyksen jäseniksi sekä todettiin eronneet jäsenet.