Opinnäytetyöt

 

Nuorisovaltuustokenttä ja nuorten kunnallinen vaikuttamisnen kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. Nuorisovaltuustot on kuitenkin suhteellisen tuore ja uusi ilmiö nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tapana. Varsinkin uusi kuntalaki on tuonut merkittäviä muutos monen nuorisovaltuuston toimintaan ja vaikuttamisen paikkoihin. 

Liitto kerää tälle sivulle listaa nuorisovaltuustoaiheisista tutkimuksista ja opinnäytetöistä. Ilmoitathan, jos olet tehnyt aihetta koskevaa tutkimusta tai olet tarttumassa alla oleviin aiheisiin!

Tällä hetkellä opinnäytetöitä kaivataan seuraavista teemoista:

- Nuorisovaltuutettujen sosioekonominen tausta

- Kuntalain vaikutukset nuorisovaltuuston asemaan kunnassa

- Nuorisovaltuustojen ulkomaan projektien hyödyt

- Lautakuntatyöskentelyn vaikuttavuuden kokemukset

- Vaikuttajaryhmän ryhmädynamiikka

- Ohjaajan vaikutus nuorten omatoimiseen aktiivisuuteen

 

Ilmianna opinnäytetyösi:

Nimi *
Nimi

 

Nuvat tutkimuksissa

 

Tutkimukset ja selvitykset:

 • Gretschel Anu (2002). Kunta nuorten osallisuus ympäristönä. Nuorten ryhmän ja kunnan vuorovaikutussuhteen tarkastelu kolmen liikuntarakentamisprojektin laadunarvioinnin keinoin. Jyväskylän yliopisto.    

 • Paakkunainen Kari (toim.) (2003). Nuorten ääni ja kunnantalon heikko kaiku. Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 29

 • Gretschel Anu & Kiilakoski Tomi (toim.) (2007). Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 77 & Opetushallitus, Nuorten osallisuushanke & Humanistinen ammattikorkeakoulu, Sarja A 3, 2007.                                       

 • Gretschel Anu & Kiilakoski Tomi (toim.) (2012 ). Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 118.  

 • Kallio & Backlund (2012). Oletettu alueellisuus, kuviteltu osallisuus ‒ tilalliset sidokset. Terra 123: 4, 245–258.

 • Gretschel ym. (2014). Youth participation good practices. Finnish Youth Research Network and Finnish Youth Research Society Internet publica ons 69

 • Kallinen Timo (2014). Osallisuus nyt ja vuonna 2015. Tutkimus nuorten vaikuttajaryhmien nykytilasta ja tulevaisuudesta. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.

 

Opinnäytetyöt:

Pro Gradut:

 • Autio, Johanna (1998). Nuorisovaltuuston muotokuva - tutkimus Vihdin nuorisovaltuuston sosiaalisesta merkityksestä. Helsingin yliopisto, Sosiologia. Pro gradu-työ.

 • Kananen, Marko (2004). Demokratia - K-18? : nuorisovaltuusto nuorten paikan osoittajana. Joensuun yliopisto, Sosiologia. Pro gradu-työ.

 • Rikkola, Anne (2006). Nuorten kokema osallisuus kunnallisessa päätöksenteossa. Pro gradu -työ.

 • Halme, Henrikki (2008). Nuorisovaltuustojen tavoitteet ja niiden toteutuminen. Helsingin yliopisto, Valtio-oppi. Pro gradu-työ.

 • Pietilä Anne-Maria (2012). Ketä kiinnostaa? Nuorten kokemuksia vaikutusmahdollisuuksistaan. Helsingin yliopisto, Sosiaalipolitiikka. Pro gradu-työ.
  Verkkojulkaisu

 • Uusi-Oukari, Maija (2016). Turun nuorisovaltuusto: Aitoa osallisuutta vai näennäistä vaikuttamista? Turun yliopisto, Valtio-oppi. Pro gradu-työ.
  Verkkojulkaisu

 • Mäntylä, Eeva (2018). ”Mitä tää toiminta sit ois, jos ei poliittista?” - Poliittisen toiminnan mahdollistuminen nuorisovaltuustotoiminnassa Hannah Arendtin
  poliittisen ajattelun näkökulmasta. Jyväskylän yliopisto, Pro gradu -tutkielma.
  Verkkojulkaisu

Muut opinnäytetyöt: