Ungdomarna med i Reformarbetet!


År 2016 kommer Nuva rf. att koncentrera sig på grundadet av ungdomsfullmäktigen i varenda finländsk kommun. Enligt ungdomarna är ungdomsfullmäktige det näst bästa sättet att påverka i hemkommunen (Ungdomsbarometern 2013), och detta måste upprätthållas genom att aktivt stödja dessa institutioner. En äkta dialog är nödvändig för att ungdomarna skall kunna påverka på riktigt.

Ungdomsfullmäktigena bör garanteras en representation i nämnväsendet i varenda kommun, och ifall möjligheten finns även i kommunstyrelsen. Ungdomsfullmäktiges resurser måste tryggas, inklusive verksamhetsbudjeten och personalresurser. Även en mera deltagande budgetering bör utvecklas. Ungdomsfullmäktigenas lokala inflytande bör även utredas.

En äkta dialog är nödvändig för att ungdomarna skall kunna påverka på riktigt.

Då statsförvaltningen reformeras bör även ungdomarna ha en roll i planeringen av de nya självförvaltnings- och soteområdena. Dessutom måste ungdomarna även ha en roll i utformandet av framtidens kommun. I beslutsfattandet bör man ta i beaktande beslutens långsiktiga inverkan på de yngre kommunerna. På detta sätt blir ungdomarna en del av processen, samtidigt som de även kan påverka i innehållet i t.ex. lagstiftningen.

Regeringen Sipiläs mål att befrämja regionala experiment förutsätter att även ungdomarna deltar vid planeringsskedet, på såväl lokal, regional som riksnivå. Experimenten möjliggör nya innovationer och sätt att skapa tjänster.

Statsandelssystemet måste reformeras på ett hållbart sätt. Systemet bör möjliggöra en fortsatt produktion av tjänster för ungdomar.

Även självstyrelseområdena bör täckas av ett ungdomsfullmäktige, som skall kunna påverka beslutsfattandet i självstyrelseområdet. Då modellen förbereds bör lokala ungdomsfullmäktigefunktionärer höras. För att ungdomarnas möjligheter att påverka det överkommunala beslutsfattandet kan garanteras i hela landet, bör självstyrelseområdenas ungdomsfullmäktigen tryggas av självstyrelseområdernas lagstiftning.